تعداد مقالات: 862

777. اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر توسعة تجارت درون‌صنعتی دوجانبة ایران و ترکیه

دوره 49، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 961-983

10.22059/jte.2014.53194

سید کمیل طیبی؛ مهدی یزدانی؛ زهرا زمانی؛ سمیه کریمیان


779. اثر یکپارچگی تجاری بر کارایی جریان تجارت گاز ایران، با استفاده از الگوی جاذبه

دوره 53، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 989-1018

10.22059/jte.2018.68396

مهدی یزدانی؛ حامد پیرپور؛ ابولفضل رحیمی


782. بررسی تأثیر زیرساخت ها بر توسعه انسانی در ایران

دوره 54، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1017-1042

10.22059/jte.2019.74176

خالد احمدزاده؛ شعله نصری


783. اشتغال در بخش های تولیدی و نقش عوامل طرف تقاضا

دوره 40، شماره 1، بهار 1384

دکتر سید منصور خلیلى عراقی؛ دکتر على سورى


784. بررسی رابطه بین اندازه های پرتفوی و ریسک غیرسیستماتیک سهام عادی در ایران

دوره 40، شماره 2، تابستان 1384

دکتر احمد جعفرى صمیمى؛ دکتر محمود یحیى زاده فر؛ رحیم امین زاده


786. ارزیابی کارایی شرکت های توزیع برق در ایران

دوره 40، شماره 4، زمستان 1384

محمد علی فلاحی؛ وحیده احمدی


787. منحنی فیلیپس و تأثیر گذاری سیاست پولی در اقتصاد ایران

دوره 41، شماره 1، بهار 1385

رضا موسوی محسنی؛ مریم سعیدی فر


788. حداقل نرخ مالیات بر ارزش افزوده قابل اعمال در ایران

دوره 39، شماره 3، پاییز 1383

دکتر خسرو پیرائی؛ سید محمد جوادفرهانیان


789. بررسی تأثیر عوامل رقابتی بر جهانی شدن و تجارت الکترونیک

دوره 40، شماره 3، پاییز 1384

دکتر مجید صباغ کرمانی؛ محمد رحیم اسفیدانی


793. بررسی تأثیر انحرافات قیمتی بر توان رقابتی مجتمع پتروشیمی تبریز

دوره 42، شماره 3، بهار 1386

رضا نجارزاده؛ سولماز عبدالهی حقی


798. تشکیل پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم‎‎های ژنتیک

دوره 44، شماره 4، زمستان 1388

حمید رضا نویدی؛ احمد نجومی مرکید؛ حجت میرزازاده


800. تأثیر مخارج توریسم بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)

دوره 45، شماره 2، تابستان 1389

کاظم یاوری؛ مهدیه رضاقلی زاده؛ مجید آقایی؛ سید محمدحسن مصطفوی