تعداد مقالات: 875

76. سرمقاله

دوره 33، شماره 1، بهار 1377

unknown


78. مسائل انتقال از یک اقتصاد برنامه ای به یک اقتصاد بازار

دوره 31، شماره 48، پاییز 1373

پروفسور ویلهلم کره له؛ دکتر هادی صمدی


79. اسلام و فرهنگ توسعه اقتصادی

دوره 31، شماره 49، پاییز 1374

میثم موسایی


81. سرمقاله

دوره 32، شماره 2، پاییز 1376

محمود متوسلی


83. سرمقاله

دوره 32، شماره 1، بهار 1376

محمود متوسلی


84. سرمقاله

دوره 33، شماره 2، پاییز 1377

محمود متوسلی


85. سرمقاله

دوره 35، شماره 2، پاییز 1379

محمود متوسلی


86. آمایش سرزمین و توسعه فضایی و یکپارچه

دوره 31، شماره 46، پاییز 1371

احمد فرجی دانا


89. اثرات نامتقارن قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای OECD

دوره 43، شماره 2، پاییز 1387

حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ حجت ا... غنیمی فر؛ مریم کشاورزیان


90. تأثیر جهانی شدن و الحاق به WTO بر سودآوری صنایع

دوره 43، شماره 3، زمستان 1387

ُسید حمید رضا اشرف زاده؛ مهران نصیرزاده


91. برآورد شاخص مقیاس هم‌ارز برای خانوارهای ایرانی

دوره 48، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 13-29

10.22059/jte.2013.35807

حمید زمان زاده؛ اصغر شاهمرادی


93. اقتصاد سیاسی ایران در دورۀ دولت نهم با استفاده از نظریۀ بازی‎ها

دوره 49، شماره 1، بهار 1393، صفحه 19-43

10.22059/jte.2014.50539

محمدحسین پورکاظمی؛ عبدالعزیز مراددرویش؛ معصومه والی


94. ساختار صنایع ایران و همبستگی بین متغیرهای اندازه‎گیری تمرکز

دوره 46، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 21-43

اسمعیل ابونوری؛ نجمه غلامی


97. بررسی وابستگی رفاه ذهنی مردم جوامع در حال‌ توسعه به متغیرهای کلان اقتصادی

دوره 50، شماره 1، بهار 1394، صفحه 21-48

10.22059/jte.2015.54095

فرهاد نیلی؛ بهزاد بابازاده خراسانی؛ محمدسعید شادکار


99. بررسی عوامل مؤثر بر پس‎انداز بخش خصوصی در اقتصاد نفتی ایران

دوره 46، شماره 1، بهار 1390، صفحه 23-44

حسن سبحانی؛ محمدرضا برخورداری