تحلیل ریسک و بازده سهام شرکت های سرمانه گذاری در بورس تهران

دوره 34، شماره 2، مهر 1378

دکتر اسد اله فرزین؛ دکتر رضا اسماعیلی


سرمقاله

دوره 33، شماره 1، فروردین 1377

unknown


مسائل انتقال از یک اقتصاد برنامه ای به یک اقتصاد بازار

دوره 31، شماره 48، مهر 1373

پروفسور ویلهلم کره له؛ دکتر هادی صمدی


اسلام و فرهنگ توسعه اقتصادی

دوره 31، شماره 49، مهر 1374

میثم موسایی


سرمقاله

دوره 32، شماره 2، مهر 1376

محمود متوسلی


سرمقاله

دوره 32، شماره 1، فروردین 1376

محمود متوسلی


سرمقاله

دوره 33، شماره 2، مهر 1377

محمود متوسلی


سرمقاله

دوره 35، شماره 2، مهر 1379

محمود متوسلی


اثرات نامتقارن قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای OECD

دوره 43، شماره 2، آبان 1387

حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ حجت ا... غنیمی فر؛ مریم کشاورزیان


تأثیر جهانی شدن و الحاق به WTO بر سودآوری صنایع

دوره 43، شماره 3، اسفند 1387

ُسید حمید رضا اشرف زاده؛ مهران نصیرزاده


برآورد شاخص مقیاس هم‌ارز برای خانوارهای ایرانی

دوره 48، شماره 3، آذر 1392، صفحه 13-29

10.22059/jte.2013.35807

حمید زمان زاده؛ اصغر شاهمرادی


اقتصاد سیاسی ایران در دورۀ دولت نهم با استفاده از نظریۀ بازی‎ها

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 19-43

10.22059/jte.2014.50539

محمدحسین پورکاظمی؛ عبدالعزیز مراددرویش؛ معصومه والی


ساختار صنایع ایران و همبستگی بین متغیرهای اندازه‎گیری تمرکز

دوره 46، شماره 3، اسفند 1390، صفحه 21-43

اسمعیل ابونوری؛ نجمه غلامی


بررسی وابستگی رفاه ذهنی مردم جوامع در حال‌ توسعه به متغیرهای کلان اقتصادی

دوره 50، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 21-48

10.22059/jte.2015.54095

فرهاد نیلی؛ بهزاد بابازاده خراسانی؛ محمدسعید شادکار


بررسی عوامل مؤثر بر پس‎انداز بخش خصوصی در اقتصاد نفتی ایران

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 23-44

حسن سبحانی؛ محمدرضا برخورداری