رویکرد تئوری بازی در تعیین نرخ ارز و نرخ دستمزد: یک مطالعه‎ی تجربی در ایران

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده‎ی اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

آیا در سیستم چانه زنی سه بخشی ایران، سیاست‎گذاران دستمزد به‎طور بهینه به سیاست اتخاذ شده توسط سیاست‎گذاران نرخ ارز واکنش نشان می دهند (تعادل نش) یا واکنش آن‎ها فقط به شرایط اقتصادی است (قاعده‎ی غیرنش)؟ این مقاله علاوه بر تحلیل ماهیت بازی سیاست (قاعده‎ی نش در مقابل قاعده‎ی غیرنش)، برخی از پارامترهای ساختاری مهم را با داده‎های ایران طی دوره‎ی 1385- 1360، با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای (2SLS) تخمین می‌زند و نیز استراتژی هایی برای سناریوهای مختلف اقتصادی در حالات مختلف چانه‌زنی بررسی می‌کند. نتایج نشان می‎دهد که تعادل نش نرخ ارز و دستمزد در ایران ناپایدار بوده و تعادل غیرنش معنی‌دارتر است. در قاعده‎ی غیرنش، رشد دستمزد شبیه سازی شده یک الگوی ضد ادواری یکنواخت را نشان می‌دهد و با افزایش قدرت اتحادیه‎ی کارگری افزایش می‎یابد. مطابق با مشاهدات واقعی افزایش ارزش نرخ ارز شبیه سازی شده به عنوان مکمل نرخ رشد دستمزد از سال 1360 تا 1385 عمل کرده است.
طبقه‎بندی JEL: F16, C71, C72

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Game theory Approach on Detrmining Exchange and Wage Rate: Empirical Study in Iran

نویسندگان [English]

  • ghahreman abdoli 1
  • Ahmad gholami 2
چکیده [English]

In Iran’s system of tripartite collective bargaining, does the wage-policy maker consistently react optimally to the best move made by the exchange rate-policy maker (Nash-rule) or only to the state of economy (non-Nash rule)?. This paper not only investigates the nature of the political game (Nash rule against non-Nash rule) but also estimates some structural parameters by using 2SLS method and considers various economic scenarios for different bargaining conditions. The results indicate that the Nash-rule equilibrium is unstable and thus the non-Nash rule becomes more meaningful. Under the non-Nash rule, the simulated wage growth exhibits a counter-cyclical pattern and increases with the union of workers’ bargaining power. The government’s role appears to strike a balance between the interests of the employers’and the employees. Consistent with actual observations, the simulated exchange-rate appreciation has acted as a complement to wage growth from 1360 to 1385.
JEL: F16, C71, C72

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange rate
  • Nash-rule equilibrium
  • Wage rate