بررسی عوامل مؤثر در جریان مهاجرت از ایران با استفاده از مدل پانل پویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

مهاجرت از جمله موضوعات مهمی است که در سه دهۀ اخیر بسیار به آن توجه شده است. بر اساس آمار سازمان ملل خروج مهاجران از ایران در سالیان اخیر بسیار بیشتر از ورود مهاجران به داخل کشور بوده است. به همین علت بررسی نقش عوامل مختلف در خروج مهاجران از کشور اهمیت بسزایی دارد و می‌تواند در سیاست‌گذاری به منظور کنترل روند مهاجرت مورد توجه قرار گیرد.
هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر در جریان مهاجرت ایران است. در این مطالعه ابتدا شاخصی با عنوان کیفیت زندگی با استفاده از روش تحلیل عاملی ساخته شده و پس از آن اثر این شاخص همراه متغیرهای دیگری که اثر عوامل اقتصادی و سیاسی را در جریان مهاجرت بررسی می‌‌کنند در قالب مدل جاذبۀ تعمیم‌یافته و پانل پویا در دورۀ زمانی 2002- 2011 میلادی بررسی شده است.
نتایج این پژوهش نشان می‌‌دهد که کیفیت زندگی، عوامل نهادی و سیاسی به ترتیب بیشترین اثر را در خروج مهاجران از کشور دارند. همچنین، مهاجران ایرانی در کشور مهاجرپذیر در روند مهاجرت ایران اثر مثبت دارند و با افزایش فاصله از تعداد مهاجران ایرانی کاسته می‌‌‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determinants of Iran’s emigration flows: An application of the dynamic panel data approach

نویسندگان [English]

  • Mohsen Renani 1
  • Homayoun Shirazi 2
  • Behrouz Sadeghi Amroabadi 2
1 Associate Professor, Department of Economics, University of Isfahan, Iran
2 PhD. Candidate, University of Isfahan, Iran
چکیده [English]

Emigration is such an important topic that has been attained a lot of interest especially in the last three decades. According to the statistics announced by the United Nations, outbound emigrants in recent years have been far from inbound emigrants in Iran. Therefore, investigating the role of various main determinants in the flow of outbound emigrants is so important and could be considered in order to make a policy for emigration control. In this study, we have made an indicator named quality of life by using factor analysis. Afterwards, the effect of quality of life indicator in addition to the other considered variables which investigate the economic and politic factors on emigrating from Iran to the selected OECD countries have been studied between 2002-2011 by the augmented gravity model and dynamic panel data. The results of this study indicate that quality of life, institutional and political factors have the greatest effects on emigrants respectively. In addition, the lag of emigration has positive and important effect on emigration and with increasing the distance the quantity of the Iranian emigrant will be decreased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • constructing an index
  • Dynamic Panel Data Model
  • Emigration
  • governance indicator
  • quality of life index