نمایه نویسندگان

آ

 • آبادى، ابوالفضل یحیى "تحلیل تجربی نقش بخش های اقتصادی در تغییر نرخ بیکاری در ایران " [دوره 37، شماره 1، 1381]
 • آتشک، احمد هدف گذاری تورم در اقتصاد ایران: پیش شرطها و تبیین ابزارهای سیاستی حسغ درگاهی [دوره 37، شماره 1، 1381]
 • آذربایجانى، دکتر کریم جهانی شدن , همگرایی اقتصادی- منطقه ای و تأثیر آن بر رشد کشورهای حوزهء دریای خزر و جمهوری های قفقاز [دوره 37، شماره 2، 1381]

ا

ب

 • بختیارى، دکتر صادق "تحلیل تجربی نقش بخش های اقتصادی در تغییر نرخ بیکاری در ایران " [دوره 37، شماره 1، 1381]
 • بگماز، على تخمین تابع هزینه و بررسی رشد بهره وری شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) [دوره 37، شماره 2، 1381]

ت

 • تفضلى، دکتر فریدون از یونان و روم باستان تا انقلاب صنعتی: تکامل آهستهء اندیشه ها و شیوهء تفکر اقتصادی [دوره 37، شماره 2، 1381]

د

 • درگاهی، حسن هدف گذاری تورم در اقتصاد ایران: پیش شرطها و تبیین ابزارهای سیاستی حسغ درگاهی [دوره 37، شماره 1، 1381]

ش

 • شاهى، مرتضى حسن " تخمین خسارات وارده به ساکنان شیراز به دلیل آلودگی هوا (سالی 1381) " [دوره 37، شماره 2، 1381]

ط

 • طیبى، دکتر سید کمیل بررسی رابطهء تعاملی کوتاه مدت و بلندمدت تورم وعرضه صادرات غیر نفتی در ایران [دوره 37، شماره 2، 1381]

ع

 • عبدلى، قهرمان عدم اطمینان، اطلاعات و یادگیری اجتماعی در بازار منصور خلیلی عراقی [دوره 37، شماره 1، 1381]
 • عبدلى، گیلدا بر آورد تابع تقاضای مطبوعات در ایران [دوره 37، شماره 2، 1381]
 • عراقی، منصور خلیلی عدم اطمینان، اطلاعات و یادگیری اجتماعی در بازار منصور خلیلی عراقی [دوره 37، شماره 1، 1381]

ف

 • فر، دکترمصطفى سلیمى مطالعه روند تغییرات سطوح توسعه صنعتی و توسعه منطقه ای درایران طی دوره 75- 1355 [دوره 37، شماره 2، 1381]

گ

 • گوهریان، فا طمه بررسی اثر متغیرهای سیاست پولی بر اشتغال به تفکیک بخشهای عمده اقتصادی در ایران (78- 1345) [دوره 37، شماره 1، 1381]

ن

 • نادران، دکترالیاس بر آورد تابع تقاضای مطبوعات در ایران [دوره 37، شماره 2، 1381]
 • ندرى، کامران ربا، بهره قراردادی و بهره طبیعی (نقد مفهوم بهره در نظریات اقتصادی متفکرین مسلمان) [دوره 37، شماره 1، 1381]
 • نژاد، شیرین مصرى بررسی رابطهء تعاملی کوتاه مدت و بلندمدت تورم وعرضه صادرات غیر نفتی در ایران [دوره 37، شماره 2، 1381]
 • نظرى، محسن بررسی اثر متغیرهای سیاست پولی بر اشتغال به تفکیک بخشهای عمده اقتصادی در ایران (78- 1345) [دوره 37، شماره 1، 1381]
 • نیلى، دکتر مسعود منحنی عرضه کل برای اقتصاد باز [دوره 37، شماره 2، 1381]

و

 • وش، اسداله فرزین ربا، بهره قراردادی و بهره طبیعی (نقد مفهوم بهره در نظریات اقتصادی متفکرین مسلمان) [دوره 37، شماره 1، 1381]

ه

 • هادپان، دکتر ابراهیم تخمین تابع هزینه و بررسی رشد بهره وری شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) [دوره 37، شماره 2، 1381]

ی

 • یاوری، کاظم وقفه های تولید، سیاستهای پولی و پویایی قیمت [دوره 37، شماره 1، 1381]