نویسنده = نصراللهى، دکتر خدیجه
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی بر روند نرخ موثرداخلی ارز در ایران

دوره 39، شماره 4، زمستان 1383

دکتر خدیجه نصراللهى