نویسنده = شهرى، وحید شقاقى
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران

دوره 40، شماره 1، بهار 1384

دکتر حسین صادقى؛ وحید شقاقى شهرى؛ حسین اصغر پور