نویسنده = کلباسی، دکتر حسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل خاص کشوری تعیین کننده تجارت، درون صنعت ایران

دوره 39، شماره 4، زمستان 1383

دکتر غلامعلى رییسى اردلى؛ دکتر حسن کلباسی؛ مهدی رییسی