نویسنده = عبدلى، قهرمان
تعداد مقالات: 1
1. عدم اطمینان، اطلاعات و یادگیری اجتماعی در بازار منصور خلیلی عراقی

دوره 37، شماره 1، تابستان 1381

قهرمان عبدلى؛ منصور خلیلی عراقی