نویسنده = جوادفرهانیان، سید محمد
تعداد مقالات: 1
1. حداقل نرخ مالیات بر ارزش افزوده قابل اعمال در ایران

دوره 39، شماره 3، پاییز 1383

دکتر خسرو پیرائی؛ سید محمد جوادفرهانیان