نویسنده = آبادی، اسدا... جلال
تعداد مقالات: 1
1. تخمین تابع تقاضای مکالمات تلفن بین الملل

دوره 41، شماره 3، تابستان 1385

میرطاهر پورپرتوی؛ اسدا... جلال آبادی