نویسنده = بهبودی، داود
تعداد مقالات: 4
1. مقایسة تطبیقی سیستم‌های مختلف تقاضا در تبیین رفتار مصرفی خانوارهای شهری

دوره 50، شماره 1، بهار 1394، صفحه 193-216

پرویز محمدزاده؛ داود بهبودی؛ صمد حکمتی فرید


3. عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر انتشار سرانه‌ی دی اکسید کربن در ایران (1383-1346)

دوره 45، شماره 1، بهار 1389

داود بهبودی؛ فیروز فلاحی؛ اسماعیل برقی گلعذانی