نویسنده = مردوخی، بایزید
تعداد مقالات: 2
2. مدیریت اقتصاد در شرایط بحرانی

دوره 31، شماره 39، پاییز 1366

بایزید مردوخی