نویسنده = شیبانی، دکتر ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. اثر بخشی بر اشتغال زنان در ایران (با استفاده از روش داده- ستانده)

دوره 36، شماره 2، پاییز 1380

دکتر ابراهیم شیبانی؛ دکتر زهرا افشاری