نویسنده = یابوچی، شیگمی
تعداد مقالات: 1
1. بیکاری شهری ، تحرک بین المللی سرمایه و سیاست توسعه

دوره 31، شماره 49، پاییز 1374

شیگمی یابوچی؛ ابوالقاسم مهدوی