نویسنده = نجارباذوق قره چپق، هدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر ICT بر کارایی تولیدی کشورهای در حال توسعة منتخب

دوره 49، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 677-698

پرویز محمدزاده؛ هدی نجارباذوق قره چپق