نویسنده = موسوی جهرمی، یگانه
تعداد مقالات: 1
1. تئوری چشم انداز؛ رهیافتی نوین در توضیح پدیده فرار مالیاتی

دوره 53، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-23

سحر دهقان؛ یگانه موسوی جهرمی؛ قهرمان عبدلی