سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

نشریه به صورت الکترونیکی و رایگان بر روی سامانه الکترونیکی مجله منتشر می گردد و اشتراک نداریم.

jte.ut.ac.ir