نویسنده = �������������� ����������
جایگاه و مبانی اقتصاد هزینه‌ی مبادله

دوره 47، شماره 2، مهر 1391، صفحه 159-177

10.22059/jte.2012.25015

الیاس نادران؛ محمدرضا شکوهی