نویسنده = ������������������ ������
تعداد مقالات: 6
1. سرمایه‎ی اجتماعی، درآمد و رفاه فردی )مطالعه‎ی موردی ایران(

دوره 47، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 179-195

10.22059/jte.2012.25016

رضا نجارزاده؛ محمد سلیمانی


3. بررسی تأثیر انحرافات قیمتی بر توان رقابتی مجتمع پتروشیمی تبریز

دوره 42، شماره 3، بهار 1386

رضا نجارزاده؛ سولماز عبدالهی حقی


4. بررسی توان اشتغال‌زایی بخش ساختمان در ایران

دوره 41، شماره 2، تابستان 1385

رضا نجارزاده؛ مجید حسین پور


6. عوامل مؤثر بر کسری حساب جاری ایران

دوره 40، شماره 4، زمستان 1384

رضا نجارزاده؛ وحید شقاقی شهری