نویسنده = ������������������ ������
بررسی تأثیر انحرافات قیمتی بر توان رقابتی مجتمع پتروشیمی تبریز

دوره 42، شماره 3، فروردین 1386

رضا نجارزاده؛ سولماز عبدالهی حقی


بررسی توان اشتغال‌زایی بخش ساختمان در ایران

دوره 41، شماره 2، تیر 1385

رضا نجارزاده؛ مجید حسین پور


عوامل مؤثر بر کسری حساب جاری ایران

دوره 40، شماره 4، بهمن 1384

رضا نجارزاده؛ وحید شقاقی شهری