The Transaction Base in the Electricity Spot Market: The Case Study of Isfahan Electricity Market

Authors

Abstract

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، خصوصا کشورهای آسیایی، خاورمیانه و کشورهای آفریقایی نقطه‎ی آغاز در فرایند تجدید ساختار ایجاد بازار لحظه‎ای برق می‎باشد. اما در ایجاد بازارهای برق سوالات متعددی هم‎چون قوانین و طراحی بازار قابل طرح می‎باشد چرا که تحت ساختار جدید بنگاه‎های تولید کننده به عنوان یک بنگاه خصوصی مسئول تصمیمات خود بوده و در این راه نیازمند استفاده از مدل‎هایی هستند که بتواند مشکلات آن‎ها را برآورده نماید.
در مقاله‎ی حاضر یک مدل منطقه‎ای برای بازار برق تجدید ساختار شده که در آن تولیدکنندگان انرژی و شرکت‎های توزیع در یک بازار لحظه‎ای به تبادل با یکدیگر می‎پردازند ارائه شده است. مدل بر اساس برنامه‎ریزی ریاضی به محاسبه‎ی یک مبنای مناسب برای انجام معاملات در بازار برق، در حالتی که تقاضا به صورت مداوم در حال تغییر است و تولید توسط بنگاه‎های متفاوت صورت می‎گیرد، می‎پردازد.
مدل بر اساس حداقل‎سازی هزینه‎های متغیر با توجه به محدودیت‎های تولید و بازار اجرا می‎شود. بازار برق اصفهان بدین خاطر که یکی از مناطق اصلی برق کشور می‎باشد به عنوان یک بازار محلی مورد مطالعه قرار گرفته و حل مدل با استفاده از نرم افزار GAMS صورت گرفته است.
طبقه‎بندی JEL : C61, D49, L94

Keywords