نویسنده = اقدم، علی نصیری
تعداد مقالات: 2
1. کاستی‎های اقتصاد هزینة مبادله

دوره 42، شماره 3، بهار 1386

علی نصیری اقدم