نویسنده = زمردی انباجی، مهدیه
تعداد مقالات: 1
1. انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی در بازار بیمة درمان ایران

دوره 44، شماره 2، زمستان 1388

غلامرضا کشاورز؛ مهدیه زمردی انباجی