نویسنده = بیداربخت نیا، نازنین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر تبعیض جنسیتی دستمزد در ایران

دوره 54، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 285-301

نازنین بیداربخت نیا؛ علیرضا جرجرزاده