نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون ریشه واحد دیکی فولر آیا سازمان کنفرانس اسلامی یک باشگاه هم‎گرایی است؟ (تحلیل داده‎های مقطعی و سری زمانی) [دوره 42، شماره 4، 1386]

ا

 • اثرات خارجی شبکه‎ای بررسی ساختار بازارهای اینترنتی با تأکید بر اثرات خارجی شبکه‎ای [دوره 42، شماره 2، 1386]
 • اجزاء بهره‌وری اندازه‌گیری بهره‌وری عوامل تولید بخش‎های اقتصادی کشور به روش تحلیل پوششی داده‎ها (DEA) [دوره 42، شماره 1، 1386]
 • ارزش بازار بررسی تأثیر اندازة شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر بازده سهام (بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 42، شماره 2، 1386]
 • ارزش در معرض خطر محاسبه ارزش در معرض خطر برای شاخص‎های عمده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش پارامتریک [دوره 42، شماره 2، 1386]
 • ارزش دفتری – بتا بررسی تأثیر اندازة شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر بازده سهام (بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 42، شماره 2، 1386]
 • استان‎های کشور بررسی تاثیر اعتماد بررشد اقتصادی دراستان‎های ایران با روش اقتصادسنجی فضائی [دوره 42، شماره 1، 1386]
 • اطلاعات نامتقارن انتخاب نامساعد و امکان استقرار قراردادهای سازگار اطلاعاتی «شواهدی از بازار بیمة تصادفات اتومبیل ایران» [دوره 42، شماره 3، 1386]
 • اعتماد بررسی تاثیر اعتماد بررشد اقتصادی دراستان‎های ایران با روش اقتصادسنجی فضائی [دوره 42، شماره 1، 1386]
 • اقتصاد ایران بررسی واکنش متقارن اقتصاد زیرزمینی به تغییرات مالیات [دوره 42، شماره 2، 1386]
 • اقتصاد ایران نرخ واقعی ارز و رشد ا قتصادی ایران [دوره 42، شماره 2، 1386]
 • اقتصاد ایران – رونق ارائة یک مدل معادلات تفاضلی برای بررسی دورهای تجاری [دوره 42، شماره 3، 1386]
 • اقتصاد زیر زمینی بررسی واکنش متقارن اقتصاد زیرزمینی به تغییرات مالیات [دوره 42، شماره 2، 1386]
 • اقتصادسنجی مخارج دولت و رشد اقتصادی در ایران [دوره 42، شماره 4، 1386]
 • اقتصادسنجی فضایی بررسی تاثیر اعتماد بررشد اقتصادی دراستان‎های ایران با روش اقتصادسنجی فضائی [دوره 42، شماره 1، 1386]
 • اقتصاد هزینة مبادله کاستی‎های اقتصاد هزینة مبادله [دوره 42، شماره 3، 1386]
 • الگوی اثرات تصادفی بررسی رابطة جریان تجاری و سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی (FDI) [دوره 42، شماره 3، 1386]
 • الگوی جاذبه یکپارچگی‌های اقتصادی برای اقتصاد ایران کاربرد تحلیل خوشه‎ای [دوره 42، شماره 4، 1386]
 • الیور ویلیامسن کاستی‎های اقتصاد هزینة مبادله [دوره 42، شماره 3، 1386]
 • امنیت سرمایه‎گذاری موانع سرمایه‎گذاری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 42، شماره 4، 1386]
 • انتخاب مدل بررسی مقایسه‎ای توان پیش‎بینی شبکه‎های عصبی مصنوعی با روش توقف زود هنگام و فرایند سری زمانی خودبازگشت در براورد نرخ تورم [دوره 42، شماره 4، 1386]
 • انتخاب نامساعد انتخاب نامساعد و امکان استقرار قراردادهای سازگار اطلاعاتی «شواهدی از بازار بیمة تصادفات اتومبیل ایران» [دوره 42، شماره 3، 1386]
 • انتظارات تطبیقی برآورد منحنی فیلیپس در ایران (با رویکردی به انتظارات تطبیقی و انتظارات عقلایی) [دوره 42، شماره 3، 1386]
 • انتظارات عقلایی برآورد منحنی فیلیپس در ایران (با رویکردی به انتظارات تطبیقی و انتظارات عقلایی) [دوره 42، شماره 3، 1386]
 • انحرافات قیمتی بررسی تأثیر انحرافات قیمتی بر توان رقابتی مجتمع پتروشیمی تبریز [دوره 42، شماره 3، 1386]
 • انحراف نرخ واقعی نرخ واقعی ارز و رشد ا قتصادی ایران [دوره 42، شماره 2، 1386]
 • انحصار بررسی ساختار بازارهای اینترنتی با تأکید بر اثرات خارجی شبکه‎ای [دوره 42، شماره 2، 1386]
 • انحصارطبیعی صرفه‌های مقیاس در اقتصاد ایران: مورد بخش صنعت [دوره 42، شماره 3، 1386]
 • اندازة بهینه صرفه‌های مقیاس در اقتصاد ایران: مورد بخش صنعت [دوره 42، شماره 3، 1386]
 • اندازة شرکت بررسی تأثیر اندازة شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر بازده سهام (بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 42، شماره 2، 1386]
 • اندازة شرکت عوامل مؤثر بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 42، شماره 3، 1386]
 • اندازه‎گیری انواع تجارت درون صنعت روش شناسی اندازه‎گیری تجارت درون صنعت: یک مطالعة موردی برای صنایع کارخانه‎ای ایران [دوره 42، شماره 4، 1386]

ب

 • بازارهای اینترنتی بررسی ساختار بازارهای اینترنتی با تأکید بر اثرات خارجی شبکه‎ای [دوره 42، شماره 2، 1386]
 • بازدة تعدیل شدة دارایی عوامل مؤثر بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 42، شماره 3، 1386]
 • بازدة سرمایه عوامل مؤثر بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 42، شماره 3، 1386]
 • بازده دارایی عوامل مؤثر بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 42، شماره 3، 1386]
 • بازده سهام یک رویکرد "بوت استرپ" برای مقایسه سودآوری شاخص‌های تحلیل تکنیکی - بورس اوراق بهادار تهران [دوره 42، شماره 4، 1386]
 • بی‎ثباتی (Volatility) ارزیابی عملکرد مدل‎های پیش‎بینی بی‎ثباتی قیمت نفت [دوره 42، شماره 1، 1386]
 • بی‎ثباتی نرخ واقعی ارز نرخ واقعی ارز و رشد ا قتصادی ایران [دوره 42، شماره 2، 1386]
 • برابری ریکاردوئی آزمون برابری ریکاردوئی در ایران [دوره 42، شماره 2، 1386]
 • برآوردکنندة ریسک موانع سرمایه‎گذاری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 42، شماره 4، 1386]
 • بهره‎وری ارزیابی کارائی راه‎آهن جمهوری اسلامی‎ایران در مقایسه با راه‎آهن‎های کشور‎های آسیائی و خاور میانه [دوره 42، شماره 1، 1386]
 • بهر‌ه‌وری بخش‎ها اندازه‌گیری بهره‌وری عوامل تولید بخش‎های اقتصادی کشور به روش تحلیل پوششی داده‎ها (DEA) [دوره 42، شماره 1، 1386]
 • بهر‌ه‌وری عوامل تولید اندازه‌گیری بهره‌وری عوامل تولید بخش‎های اقتصادی کشور به روش تحلیل پوششی داده‎ها (DEA) [دوره 42، شماره 1، 1386]
 • بهره‌وری کل عوامل محاسبه رشد بهره‌وری کل عوامل به کمک مدل‎های ناپارامتری تحلیل پوششی داده‌‎ها؛ با یک مطالعه موردی در صنعت برق [دوره 42، شماره 1، 1386]
 • بهینه پرتو تمرکززدایی و منافع تشکیل دولت‎های محلی [دوره 42، شماره 1، 1386]
 • بوت استرپ یک رویکرد "بوت استرپ" برای مقایسه سودآوری شاخص‌های تحلیل تکنیکی - بورس اوراق بهادار تهران [دوره 42، شماره 4، 1386]
 • بورس اوراق بهادار تهران یک رویکرد "بوت استرپ" برای مقایسه سودآوری شاخص‌های تحلیل تکنیکی - بورس اوراق بهادار تهران [دوره 42، شماره 4، 1386]

پ

 • پارک صنعتی تجمع‎های صنعتی در توسعه صنعتی و منطقه‎ای [دوره 42، شماره 1، 1386]
 • پیش‌بینی بررسی مقایسه‎ای توان پیش‎بینی شبکه‎های عصبی مصنوعی با روش توقف زود هنگام و فرایند سری زمانی خودبازگشت در براورد نرخ تورم [دوره 42، شماره 4، 1386]
 • پیش‎بینی ارزیابی عملکرد مدل‎های پیش‎بینی بی‎ثباتی قیمت نفت [دوره 42، شماره 1، 1386]

ت

 • تابع کاب داگلاس مخارج دولت و رشد اقتصادی در ایران [دوره 42، شماره 4، 1386]
 • تابع مصرف آزمون برابری ریکاردوئی در ایران [دوره 42، شماره 2، 1386]
 • تجارت الکترونیکی بررسی ساختار بازارهای اینترنتی با تأکید بر اثرات خارجی شبکه‎ای [دوره 42، شماره 2، 1386]
 • تجمع صنعتی تجمع‎های صنعتی در توسعه صنعتی و منطقه‎ای [دوره 42، شماره 1، 1386]
 • تحلیل پوششی داده‎ها ارزیابی کارائی راه‎آهن جمهوری اسلامی‎ایران در مقایسه با راه‎آهن‎های کشور‎های آسیائی و خاور میانه [دوره 42، شماره 1، 1386]
 • تحلیل پوششی داده‌‎ها محاسبه رشد بهره‌وری کل عوامل به کمک مدل‎های ناپارامتری تحلیل پوششی داده‌‎ها؛ با یک مطالعه موردی در صنعت برق [دوره 42، شماره 1، 1386]
 • تحلیل تکنیکی یک رویکرد "بوت استرپ" برای مقایسه سودآوری شاخص‌های تحلیل تکنیکی - بورس اوراق بهادار تهران [دوره 42، شماره 4، 1386]
 • تحلیل خوشه‌‎ای یکپارچگی‌های اقتصادی برای اقتصاد ایران کاربرد تحلیل خوشه‎ای [دوره 42، شماره 4، 1386]
 • تعرفه‎های وارداتی بررسی آثار کاهش تعرفه از طریق الحاق ایران به WTO و بر بخش‎های اقتصادی در قالب مدل تعادل عمومی‎قابل محاسبه (CGE/AGE) [دوره 42، شماره 3، 1386]
 • تغییر مسیر هم‎گرایی بررسی مسیر شکاف درامدی کشورهای منطقه منا، نسبت به ژاپن، طی دوره 1975-2002، با توجه به تئوری هم‎گرایی [دوره 42، شماره 2، 1386]
 • تغییر نرخ هم‎گرایی بررسی مسیر شکاف درامدی کشورهای منطقه منا، نسبت به ژاپن، طی دوره 1975-2002، با توجه به تئوری هم‎گرایی [دوره 42، شماره 2، 1386]
 • تمرکززدایی تمرکززدایی و منافع تشکیل دولت‎های محلی [دوره 42، شماره 1، 1386]
 • توان رقابتی بررسی تأثیر انحرافات قیمتی بر توان رقابتی مجتمع پتروشیمی تبریز [دوره 42، شماره 3، 1386]
 • تورم بررسی مقایسه‎ای توان پیش‎بینی شبکه‎های عصبی مصنوعی با روش توقف زود هنگام و فرایند سری زمانی خودبازگشت در براورد نرخ تورم [دوره 42، شماره 4، 1386]
 • تورم – بیکاری برآورد منحنی فیلیپس در ایران (با رویکردی به انتظارات تطبیقی و انتظارات عقلایی) [دوره 42، شماره 3، 1386]
 • توسعه صنعتی تجمع‎های صنعتی در توسعه صنعتی و منطقه‎ای [دوره 42، شماره 1، 1386]
 • توسعه منطقه‎ای تجمع‎های صنعتی در توسعه صنعتی و منطقه‎ای [دوره 42، شماره 1، 1386]
 • تئوری هم‎گرایی بررسی مسیر شکاف درامدی کشورهای منطقه منا، نسبت به ژاپن، طی دوره 1975-2002، با توجه به تئوری هم‎گرایی [دوره 42، شماره 2، 1386]

ج

 • جانشینی عوامل تولید کاربردی از مفاهیم "نرخ بازدهی نسبت به‎مقیاس"و "کشش جانشینی عوامل تولید"در تعیین پتانسیل اشتغال‎زایی مخارج سرمایه‎گذاری [دوره 42، شماره 3، 1386]
 • جریان تجاری بررسی رابطة جریان تجاری و سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی (FDI) [دوره 42، شماره 3، 1386]
 • جهانی شدن اقتصاد یکپارچگی‌های اقتصادی برای اقتصاد ایران کاربرد تحلیل خوشه‎ای [دوره 42، شماره 4، 1386]

ح

 • حجم واقعی پول کاربرد تئوری مقدار بهینة پول در ایران [دوره 42، شماره 4، 1386]
 • حمایت از صنایع کوچک و متوسط تجمع‎های صنعتی در توسعه صنعتی و منطقه‎ای [دوره 42، شماره 1، 1386]
 • حمل ونقل ریلی ارزیابی کارائی راه‎آهن جمهوری اسلامی‎ایران در مقایسه با راه‎آهن‎های کشور‎های آسیائی و خاور میانه [دوره 42، شماره 1، 1386]
 • حمل ونقل ریلی–کارائی ارزیابی کارائی راه‎آهن جمهوری اسلامی‎ایران در مقایسه با راه‎آهن‎های کشور‎های آسیائی و خاور میانه [دوره 42، شماره 1، 1386]

خ

 • خود بازکشتی مخارج دولت و رشد اقتصادی در ایران [دوره 42، شماره 4، 1386]
 • خوشه صنعتی تجمع‎های صنعتی در توسعه صنعتی و منطقه‎ای [دوره 42، شماره 1، 1386]

د

 • داده‎های تابلوئی بررسی رابطة جریان تجاری و سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی (FDI) [دوره 42، شماره 3، 1386]
 • داده‎های تابلوئی یکپارچگی‌های اقتصادی برای اقتصاد ایران کاربرد تحلیل خوشه‎ای [دوره 42، شماره 4، 1386]
 • دور تجاری ارائة یک مدل معادلات تفاضلی برای بررسی دورهای تجاری [دوره 42، شماره 3، 1386]
 • دولت مرکزی تمرکززدایی و منافع تشکیل دولت‎های محلی [دوره 42، شماره 1، 1386]
 • دولت‎های محلی تمرکززدایی و منافع تشکیل دولت‎های محلی [دوره 42، شماره 1، 1386]

ر

 • راه‎آهن ارزیابی کارائی راه‎آهن جمهوری اسلامی‎ایران در مقایسه با راه‎آهن‎های کشور‎های آسیائی و خاور میانه [دوره 42، شماره 1، 1386]
 • ریسک بازار محاسبه ارزش در معرض خطر برای شاخص‎های عمده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش پارامتریک [دوره 42، شماره 2، 1386]
 • رشد اقتصادی بررسی تاثیر اعتماد بررشد اقتصادی دراستان‎های ایران با روش اقتصادسنجی فضائی [دوره 42، شماره 1، 1386]
 • رشد اقتصادی نرخ واقعی ارز و رشد ا قتصادی ایران [دوره 42، شماره 2، 1386]
 • رشد اقتصادی موانع سرمایه‎گذاری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 42، شماره 4، 1386]
 • رشد اقتصادی مخارج دولت و رشد اقتصادی در ایران [دوره 42، شماره 4، 1386]
 • رقابت پذیری تجمع‎های صنعتی در توسعه صنعتی و منطقه‎ای [دوره 42، شماره 1، 1386]
 • رقابت‌پذیری رقابت‌پذیری صنایع ایران در روند الحاق به سازمان تجارت‎جهانی [دوره 42، شماره 2، 1386]
 • رکود ارائة یک مدل معادلات تفاضلی برای بررسی دورهای تجاری [دوره 42، شماره 3، 1386]
 • روش GMM ارائة یک مدل معادلات تفاضلی برای بررسی دورهای تجاری [دوره 42، شماره 3، 1386]
 • روش VAR آزمون برابری ریکاردوئی در ایران [دوره 42، شماره 2، 1386]
 • روش تحلیل تاکسونومی عددی کاربردی از مفاهیم "نرخ بازدهی نسبت به‎مقیاس"و "کشش جانشینی عوامل تولید"در تعیین پتانسیل اشتغال‎زایی مخارج سرمایه‎گذاری [دوره 42، شماره 3، 1386]
 • روش حداقل مربعات معمولی کاربردی از مفاهیم "نرخ بازدهی نسبت به‎مقیاس"و "کشش جانشینی عوامل تولید"در تعیین پتانسیل اشتغال‎زایی مخارج سرمایه‎گذاری [دوره 42، شماره 3، 1386]
 • روش‌شناسی کاستی‎های اقتصاد هزینة مبادله [دوره 42، شماره 3، 1386]
 • روش‌شناسی ِاقتصاد گامی به‌سوی بازسنجی ِهرمنوتیکی ِنظریه‌ی انتخاب ِ عقلایی [دوره 42، شماره 2، 1386]
 • روش کاکوانی و سان محاسبة شاخص قیمتی اصلاح فقر شهری و روستایی ایران در سال 1383 [دوره 42، شماره 4، 1386]
 • روش محاسبة M ES صرفه‌های مقیاس در اقتصاد ایران: مورد بخش صنعت [دوره 42، شماره 3، 1386]
 • روش معادلة اویلر آزمون برابری ریکاردوئی در ایران [دوره 42، شماره 2، 1386]
 • رونالد کوز کاستی‎های اقتصاد هزینة مبادله [دوره 42، شماره 3، 1386]

س

 • ساختار بازار بررسی ساختار بازارهای اینترنتی با تأکید بر اثرات خارجی شبکه‎ای [دوره 42، شماره 2، 1386]
 • ساختار تجاری ایران – WTO بررسی آثار کاهش تعرفه از طریق الحاق ایران به WTO و بر بخش‎های اقتصادی در قالب مدل تعادل عمومی‎قابل محاسبه (CGE/AGE) [دوره 42، شماره 3، 1386]
 • سازمان تجارت جهانی رقابت‌پذیری صنایع ایران در روند الحاق به سازمان تجارت‎جهانی [دوره 42، شماره 2، 1386]
 • سازمان تجارت جهانی بررسی تأثیر انحرافات قیمتی بر توان رقابتی مجتمع پتروشیمی تبریز [دوره 42، شماره 3، 1386]
 • سرمایه‎گذاری موانع سرمایه‎گذاری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 42، شماره 4، 1386]
 • سرمایه اجتماعی بررسی تاثیر اعتماد بررشد اقتصادی دراستان‎های ایران با روش اقتصادسنجی فضائی [دوره 42، شماره 1، 1386]
 • سرمایه‌گذاری بررسی اثرگذاری نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در افق بلندمدت ایران [دوره 42، شماره 4، 1386]
 • سرمایه‎گذاری – اشتغال کاربردی از مفاهیم "نرخ بازدهی نسبت به‎مقیاس"و "کشش جانشینی عوامل تولید"در تعیین پتانسیل اشتغال‎زایی مخارج سرمایه‎گذاری [دوره 42، شماره 3، 1386]
 • سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بررسی اثرگذاری نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در افق بلندمدت ایران [دوره 42، شماره 4، 1386]
 • سرمایه‌گذاری دولتی بررسی اثرگذاری نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در افق بلندمدت ایران [دوره 42، شماره 4، 1386]
 • سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی بررسی رابطة جریان تجاری و سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی (FDI) [دوره 42، شماره 3، 1386]
 • سری‌های زمانی بررسی مقایسه‎ای توان پیش‎بینی شبکه‎های عصبی مصنوعی با روش توقف زود هنگام و فرایند سری زمانی خودبازگشت در براورد نرخ تورم [دوره 42، شماره 4، 1386]
 • سیستم‎های بسته و ابزارگرایی کاستی‎های اقتصاد هزینة مبادله [دوره 42، شماره 3، 1386]
 • سطح کاستنی انتخاب نامساعد و امکان استقرار قراردادهای سازگار اطلاعاتی «شواهدی از بازار بیمة تصادفات اتومبیل ایران» [دوره 42، شماره 3، 1386]
 • سوان آیا سازمان کنفرانس اسلامی یک باشگاه هم‎گرایی است؟ (تحلیل داده‎های مقطعی و سری زمانی) [دوره 42، شماره 4، 1386]
 • سودآوری عوامل مؤثر بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 42، شماره 3، 1386]

ش

 • شاخص اصلاح قیمتی فقر محاسبة شاخص قیمتی اصلاح فقر شهری و روستایی ایران در سال 1383 [دوره 42، شماره 4، 1386]
 • شاخص انواع تجارت روش شناسی اندازه‎گیری تجارت درون صنعت: یک مطالعة موردی برای صنایع کارخانه‎ای ایران [دوره 42، شماره 4، 1386]
 • شاخص برولهارت روش شناسی اندازه‎گیری تجارت درون صنعت: یک مطالعة موردی برای صنایع کارخانه‎ای ایران [دوره 42، شماره 4، 1386]
 • شاخص بهره‌وری تورنکوئیست محاسبه رشد بهره‌وری کل عوامل به کمک مدل‎های ناپارامتری تحلیل پوششی داده‌‎ها؛ با یک مطالعه موردی در صنعت برق [دوره 42، شماره 1، 1386]
 • شاخص مالم کوئیست ارزیابی کارائی راه‎آهن جمهوری اسلامی‎ایران در مقایسه با راه‎آهن‎های کشور‎های آسیائی و خاور میانه [دوره 42، شماره 1، 1386]
 • شاخص‎های ایستا و پویا روش شناسی اندازه‎گیری تجارت درون صنعت: یک مطالعة موردی برای صنایع کارخانه‎ای ایران [دوره 42، شماره 4، 1386]
 • شبکة عصبی بررسی مقایسه‎ای توان پیش‎بینی شبکه‎های عصبی مصنوعی با روش توقف زود هنگام و فرایند سری زمانی خودبازگشت در براورد نرخ تورم [دوره 42، شماره 4، 1386]
 • شکاف درامدی بررسی مسیر شکاف درامدی کشورهای منطقه منا، نسبت به ژاپن، طی دوره 1975-2002، با توجه به تئوری هم‎گرایی [دوره 42، شماره 2، 1386]
 • شهرک صنعتی تجمع‎های صنعتی در توسعه صنعتی و منطقه‎ای [دوره 42، شماره 1، 1386]

ص

 • صرفه‎های مقیاس صرفه‌های مقیاس در اقتصاد ایران: مورد بخش صنعت [دوره 42، شماره 3، 1386]
 • صنایع بزرگ. کاربردی از مفاهیم "نرخ بازدهی نسبت به‎مقیاس"و "کشش جانشینی عوامل تولید"در تعیین پتانسیل اشتغال‎زایی مخارج سرمایه‎گذاری [دوره 42، شماره 3، 1386]
 • صنایع کارخانه‎ای ایران روش شناسی اندازه‎گیری تجارت درون صنعت: یک مطالعة موردی برای صنایع کارخانه‎ای ایران [دوره 42، شماره 4، 1386]
 • صنعت برق محاسبه رشد بهره‌وری کل عوامل به کمک مدل‎های ناپارامتری تحلیل پوششی داده‌‎ها؛ با یک مطالعه موردی در صنعت برق [دوره 42، شماره 1، 1386]

ع

ف

 • فرضیة هم‎گرایی آیا سازمان کنفرانس اسلامی یک باشگاه هم‎گرایی است؟ (تحلیل داده‎های مقطعی و سری زمانی) [دوره 42، شماره 4، 1386]

ق

 • قیمت سهم یک رویکرد "بوت استرپ" برای مقایسه سودآوری شاخص‌های تحلیل تکنیکی - بورس اوراق بهادار تهران [دوره 42، شماره 4، 1386]
 • قیمت نفت‎خام ارزیابی عملکرد مدل‎های پیش‎بینی بی‎ثباتی قیمت نفت [دوره 42، شماره 1، 1386]

ک

 • کارایی تمرکززدایی و منافع تشکیل دولت‎های محلی [دوره 42، شماره 1، 1386]
 • کارائی ارزیابی کارائی راه‎آهن جمهوری اسلامی‎ایران در مقایسه با راه‎آهن‎های کشور‎های آسیائی و خاور میانه [دوره 42، شماره 1، 1386]
 • کشش قیمتی فقر محاسبة شاخص قیمتی اصلاح فقر شهری و روستایی ایران در سال 1383 [دوره 42، شماره 4، 1386]

م

 • متغیر‎های هم‎گرایی اقتصادی بررسی رابطة جریان تجاری و سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی (FDI) [دوره 42، شماره 3، 1386]
 • مجتمع پتروشیمی تبریز بررسی تأثیر انحرافات قیمتی بر توان رقابتی مجتمع پتروشیمی تبریز [دوره 42، شماره 3، 1386]
 • مخارج دولت مخارج دولت و رشد اقتصادی در ایران [دوره 42، شماره 4، 1386]
 • مدل ریسک‎سنجی محاسبه ارزش در معرض خطر برای شاخص‎های عمده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش پارامتریک [دوره 42، شماره 2، 1386]
 • مدل رشد اقتصادی موانع سرمایه‎گذاری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 42، شماره 4، 1386]
 • مدل رشد نئوکلاسیک سولو آیا سازمان کنفرانس اسلامی یک باشگاه هم‎گرایی است؟ (تحلیل داده‎های مقطعی و سری زمانی) [دوره 42، شماره 4، 1386]
 • مدل سری‎زمانی آیا سازمان کنفرانس اسلامی یک باشگاه هم‎گرایی است؟ (تحلیل داده‎های مقطعی و سری زمانی) [دوره 42، شماره 4، 1386]
 • مدل قیمت‎گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای بررسی تأثیر اندازة شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر بازده سهام (بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 42، شماره 2، 1386]
 • مدل کورنو تخمین توابع واکنش صادرات برای فولاد خام بر اساس مدل سیاست استراتژیک تجاری [دوره 42، شماره 1، 1386]
 • مدل‎های GARCH ارزیابی عملکرد مدل‎های پیش‎بینی بی‎ثباتی قیمت نفت [دوره 42، شماره 1، 1386]
 • مدل‎های تعادل عمومی (CGE/AGE) بررسی آثار کاهش تعرفه از طریق الحاق ایران به WTO و بر بخش‎های اقتصادی در قالب مدل تعادل عمومی‎قابل محاسبه (CGE/AGE) [دوره 42، شماره 3، 1386]
 • مدل‎‎های خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی تعمیم یافته محاسبه ارزش در معرض خطر برای شاخص‎های عمده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش پارامتریک [دوره 42، شماره 2، 1386]
 • مذاکره صنایع رقابت‌پذیری صنایع ایران در روند الحاق به سازمان تجارت‎جهانی [دوره 42، شماره 2، 1386]
 • مزیت رقابتی رقابت‌پذیری صنایع ایران در روند الحاق به سازمان تجارت‎جهانی [دوره 42، شماره 2، 1386]
 • مزیت نسبی رقابت‌پذیری صنایع ایران در روند الحاق به سازمان تجارت‎جهانی [دوره 42، شماره 2، 1386]
 • مزیت نسبی بررسی تأثیر انحرافات قیمتی بر توان رقابتی مجتمع پتروشیمی تبریز [دوره 42، شماره 3، 1386]
 • معادلات تفاضلی ارائة یک مدل معادلات تفاضلی برای بررسی دورهای تجاری [دوره 42، شماره 3، 1386]
 • مقدار بهینة حجم پول کاربرد تئوری مقدار بهینة پول در ایران [دوره 42، شماره 4، 1386]
 • منحنی فیلیپس برآورد منحنی فیلیپس در ایران (با رویکردی به انتظارات تطبیقی و انتظارات عقلایی) [دوره 42، شماره 3، 1386]
 • منطقة منا بررسی مسیر شکاف درامدی کشورهای منطقه منا، نسبت به ژاپن، طی دوره 1975-2002، با توجه به تئوری هم‎گرایی [دوره 42، شماره 2، 1386]

ن

 • ناحیه صنعتی تجمع‎های صنعتی در توسعه صنعتی و منطقه‎ای [دوره 42، شماره 1، 1386]
 • نرخ ارز بررسی اثرگذاری نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در افق بلندمدت ایران [دوره 42، شماره 4، 1386]
 • نرخ بازده صرفه‌های مقیاس در اقتصاد ایران: مورد بخش صنعت [دوره 42، شماره 3، 1386]
 • نرخ بازدهی سرمایه کاربرد تئوری مقدار بهینة پول در ایران [دوره 42، شماره 4، 1386]
 • نرخ بازدهی نسبت به‎مقیاس کاربردی از مفاهیم "نرخ بازدهی نسبت به‎مقیاس"و "کشش جانشینی عوامل تولید"در تعیین پتانسیل اشتغال‎زایی مخارج سرمایه‎گذاری [دوره 42، شماره 3، 1386]
 • نرخ بهره بررسی اثرگذاری نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در افق بلندمدت ایران [دوره 42، شماره 4، 1386]
 • نرخ ترجیح زمانی کاربرد تئوری مقدار بهینة پول در ایران [دوره 42، شماره 4، 1386]
 • نرخ سود تسهیلات بانکی بررسی اثرگذاری نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در افق بلندمدت ایران [دوره 42، شماره 4، 1386]
 • نسبت سرمایه به دارایی عوامل مؤثر بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 42، شماره 3، 1386]
 • نسبت شدت فقر محاسبة شاخص قیمتی اصلاح فقر شهری و روستایی ایران در سال 1383 [دوره 42، شماره 4، 1386]
 • نسبت شکاف فقر محاسبة شاخص قیمتی اصلاح فقر شهری و روستایی ایران در سال 1383 [دوره 42، شماره 4، 1386]
 • نظریه‌ی انتخاب عقلایی گامی به‌سوی بازسنجی ِهرمنوتیکی ِنظریه‌ی انتخاب ِ عقلایی [دوره 42، شماره 2، 1386]
 • نظریه بازی‎ها تخمین توابع واکنش صادرات برای فولاد خام بر اساس مدل سیاست استراتژیک تجاری [دوره 42، شماره 1، 1386]

و

 • واریانس شرطی ارزیابی عملکرد مدل‎های پیش‎بینی بی‎ثباتی قیمت نفت [دوره 42، شماره 1، 1386]
 • وقفه‎های توزیعی مخارج دولت و رشد اقتصادی در ایران [دوره 42، شماره 4، 1386]

ه

 • هرمنوتیک (هرمنوتیک مدرن) گامی به‌سوی بازسنجی ِهرمنوتیکی ِنظریه‌ی انتخاب ِ عقلایی [دوره 42، شماره 2، 1386]
 • هم‎گرایی بتا آیا سازمان کنفرانس اسلامی یک باشگاه هم‎گرایی است؟ (تحلیل داده‎های مقطعی و سری زمانی) [دوره 42، شماره 4، 1386]
 • هم‎گرایی سیگما آیا سازمان کنفرانس اسلامی یک باشگاه هم‎گرایی است؟ (تحلیل داده‎های مقطعی و سری زمانی) [دوره 42، شماره 4، 1386]

ی