نویسنده = ���������� �������� ����������
تجمع‎های صنعتی در توسعه صنعتی و منطقه‎ای

دوره 42، شماره 1، خرداد 1386

حسین عباسی نژاد؛ گیلدا عبدلی


ارزیابی شاخص توسعه انسانی د رمناطق روستایی ایران

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1385

حسین عباسی نژاد؛ علینقی رفیعی امام


بررسی و تحلیل منحنی فیلیپس و تعیین نرخ طبیعی بیکار در ایران

دوره 35، شماره 2، مهر 1379

حسین عباسی نژاد؛ غلامرضا کاظمی زاده