نویسنده = ���������� �������� ����������
تعداد مقالات: 7
2. تجمع‎های صنعتی در توسعه صنعتی و منطقه‎ای

دوره 42، شماره 1، بهار 1386

حسین عباسی نژاد؛ گیلدا عبدلی


3. تحلیل سیکل‌های تجاری ایران با استفاده از نظریة موجک‌ها

دوره 41، شماره 4، پاییز 1385

حسین عباسی نژاد؛ شاپور محمدی


4. اثر متغیرهای کیفی بر حجم سرمایه‎گذاری در فضای نااطمینانی

دوره 41، شماره 2، تابستان 1385

حسین عباسی نژاد؛ پویا جبل عاملی


5. ارزیابی شاخص توسعه انسانی د رمناطق روستایی ایران

دوره 41، شماره 1، بهار 1385

حسین عباسی نژاد؛ علینقی رفیعی امام


6. بررسی و تحلیل منحنی فیلیپس و تعیین نرخ طبیعی بیکار در ایران

دوره 35، شماره 2، پاییز 1379

حسین عباسی نژاد؛ غلامرضا کاظمی زاده