موضوعات = اقتصاد بین الملل
ارزیابی اثر بی‌ثباتی درآمدهای نفتی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری در ایران: رویکرد غیر خطی

دوره 54، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 125-145

10.22059/jte.2019.256522.1007912

علیرضا کازرونی؛ محمد مهدی برقی اسگویی؛ حسین اصغرپور؛ هانا ابوالحسن بیگی


بررسی روند و ماهیت انحراف نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران

دوره 54، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 173-207

10.22059/jte.2019.247119.1007776

امیر حسین مزینی؛ سعید قربانی


اثرات نامتقارن تراز تجاری نسبت به نرخ پس انداز و نرخ ارز مؤثر واقعی : رویکرد مارکوف سوئیچینگ

دوره 52، شماره 4، دی 1396، صفحه 821-840

10.22059/jte.2017.63659

محمد مهدی برقی اسگویی؛ علیرضا کازرونی؛ بهزاد سلمانی؛ صابر خداوردیزاده