نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اثر پاتینکین بررسی اثرتورم برکسری بودجه از بعد هزینه ای و درآمدی در ایران [دوره 38، شماره 2، 1382]
 • اثر تانزی بررسی اثرتورم برکسری بودجه از بعد هزینه ای و درآمدی در ایران [دوره 38، شماره 2، 1382]
 • احتمال شرطی عمل تقلیدی اطلاعاتی انتقال اطلاعات ‘ یادگیری اجتماعی و دوگانگی در تصمیم گیری [دوره 38، شماره 3، 1382]
 • احتمال عمل تقلیدی اطلاعاتی انتقال اطلاعات ‘ یادگیری اجتماعی و دوگانگی در تصمیم گیری [دوره 38، شماره 3، 1382]
 • ایران نابرابری جنسیتی و توسعه اقتصادی در ایران [دوره 38، شماره 1، 1382]
 • ایران آثار اجزاء مخارج عمومی برارزش افزوده و سرمایه گذاری بخش صنعت در ایران [دوره 38، شماره 2، 1382]
 • ایران تخمین حجم دلارهای در گردش و اندازه گیری درجه جانشینی پول در ایران [دوره 38، شماره 3، 1382]
 • ارزش افزوده آثار اجزاء مخارج عمومی برارزش افزوده و سرمایه گذاری بخش صنعت در ایران [دوره 38، شماره 2، 1382]
 • استرا تژی تشویق صادرات بررسی کمی مزیت نسبی صادراتی کنسانتره میوه ا ستان خراسان 79- 1370 [دوره 38، شماره 1، 1382]
 • استرا تژی جانشینی واردات بررسی کمی مزیت نسبی صادراتی کنسانتره میوه ا ستان خراسان 79- 1370 [دوره 38، شماره 1، 1382]
 • اشتغال بر رسی گردشگری خارجی در شهر ستان یزد [دوره 38، شماره 1، 1382]
 • اشتغال دستمزد ی بررسی خوداشتغالی در مقایسه با اشتغال دستمزدی [دوره 38، شماره 2، 1382]
 • اطلاعات شخصی انتقال اطلاعات ‘ یادگیری اجتماعی و دوگانگی در تصمیم گیری [دوره 38، شماره 3، 1382]
 • اطلاعات عمومی انتقال اطلاعات ‘ یادگیری اجتماعی و دوگانگی در تصمیم گیری [دوره 38، شماره 3، 1382]
 • اقتصاد ایران بررسی اثرتورم برکسری بودجه از بعد هزینه ای و درآمدی در ایران [دوره 38، شماره 2، 1382]
 • اقتصاد رفتاری اندیشه های اقتصادی دانیل کانمن برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2002 [دوره 38، شماره 3، 1382]
 • اقتصاد زیرزمینی مدل سازی اقتصاد زیرزمینی با روش منطق فازی [دوره 38، شماره 1، 1382]
 • الگوی ساختاری نرخ ارز بررسی تطبیقی الگوهای پولی با الگوهای تعدیل روند ساختاری نرخ ارز [دوره 38، شماره 2، 1382]
 • انرژی سیستم برنامه ریزی جهانی انرژی EIA [دوره 38، شماره 2، 1382]

ب

 • بخش کشاورزی ایران بررسی اثر سیالست حمایت دولت از محصولات زراعی بر رشد عوامل تولید در ایران [دوره 38، شماره 1، 1382]
 • برو نزا ئی انتقاد لوکاس و بررسی ثبات تابعی تقاضا برای پول در ایران [دوره 38، شماره 1، 1382]
 • بعد فرکتالی ارزیابی روشهای پیش بینی قمیت سهام و ارائه مدلی غیرخطی بر اساس شبکه های عصبی [دوره 38، شماره 2، 1382]
 • بلندمدت انتقاد لوکاس و بررسی ثبات تابعی تقاضا برای پول در ایران [دوره 38، شماره 1، 1382]

پ

 • پیش بینی ارزیابی روشهای پیش بینی قمیت سهام و ارائه مدلی غیرخطی بر اساس شبکه های عصبی [دوره 38، شماره 2، 1382]
 • پیش بینی ارزیابی روش های پیش بینی ترکیبی : با رویکرد شبکه های عصبی - کلاسیک در حوزه اقتصاد [دوره 38، شماره 2، 1382]
 • پیش بینی ترکیبی ارزیابی روش های پیش بینی ترکیبی : با رویکرد شبکه های عصبی - کلاسیک در حوزه اقتصاد [دوره 38، شماره 2، 1382]

ت

 • تحلیل پوششی داده ها ارزیابی کارایی نواحی سیزده گانه راه آهن جمهوری اسلامی ایران به روش تحلیل پوششی داده ها (D.E.A ) [دوره 38، شماره 3، 1382]
 • تحلیل های غیر خطی سری های زمانی ارزیابی روشهای پیش بینی قمیت سهام و ارائه مدلی غیرخطی بر اساس شبکه های عصبی [دوره 38، شماره 2، 1382]
 • تخمین ارزیابی روشهای پیش بینی قمیت سهام و ارائه مدلی غیرخطی بر اساس شبکه های عصبی [دوره 38، شماره 2، 1382]
 • ترکیب هزینه های دولت آثار اجزاء مخارج عمومی برارزش افزوده و سرمایه گذاری بخش صنعت در ایران [دوره 38، شماره 2، 1382]
 • تصمیم گیری در اقتصاد و روانشناسی اندیشه های اقتصادی دانیل کانمن برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2002 [دوره 38، شماره 3، 1382]
 • تقاضا برای پول انتقاد لوکاس و بررسی ثبات تابعی تقاضا برای پول در ایران [دوره 38، شماره 1، 1382]
 • تورم بررسی اثرتورم برکسری بودجه از بعد هزینه ای و درآمدی در ایران [دوره 38، شماره 2، 1382]
 • توزیع مجدد ارائه یک متدولوژی جدید‘ برای تجزیه تغییرات فقر به دواثر «رشد» و «توزیع مجدد» [دوره 38، شماره 3، 1382]
 • توسعه اقتصادی نابرابری جنسیتی و توسعه اقتصادی در ایران [دوره 38، شماره 1، 1382]
 • تئوری بازیها انتقال اطلاعات ‘ یادگیری اجتماعی و دوگانگی در تصمیم گیری [دوره 38، شماره 3، 1382]

ث

 • ثبات انتقاد لوکاس و بررسی ثبات تابعی تقاضا برای پول در ایران [دوره 38، شماره 1، 1382]

ج

 • جاذبه ها بر رسی گردشگری خارجی در شهر ستان یزد [دوره 38، شماره 1، 1382]
 • جانشینی پول تخمین حجم دلارهای در گردش و اندازه گیری درجه جانشینی پول در ایران [دوره 38، شماره 3، 1382]

ح

 • حجم دلارهای در گردش تخمین حجم دلارهای در گردش و اندازه گیری درجه جانشینی پول در ایران [دوره 38، شماره 3، 1382]

خ

د

 • داد ه های ادغام شده بررسی اثر سیالست حمایت دولت از محصولات زراعی بر رشد عوامل تولید در ایران [دوره 38، شماره 1، 1382]
 • درجه جانشینی پول تخمین حجم دلارهای در گردش و اندازه گیری درجه جانشینی پول در ایران [دوره 38، شماره 3، 1382]
 • درجه مقررات مدل سازی اقتصاد زیرزمینی با روش منطق فازی [دوره 38، شماره 1، 1382]
 • دلاری شدن تخمین حجم دلارهای در گردش و اندازه گیری درجه جانشینی پول در ایران [دوره 38، شماره 3، 1382]

ر

 • راه آهن ارزیابی کارایی نواحی سیزده گانه راه آهن جمهوری اسلامی ایران به روش تحلیل پوششی داده ها (D.E.A ) [دوره 38، شماره 3، 1382]
 • رشد ارائه یک متدولوژی جدید‘ برای تجزیه تغییرات فقر به دواثر «رشد» و «توزیع مجدد» [دوره 38، شماره 3، 1382]
 • رشد اقتصادی نا پیوستگی و غیر خطی بودن رشد اقتصادی (خاص کشورهای آسیای جنوب شرقی) [دوره 38، شماره 3، 1382]
 • رشد اقتصادی صادرات نفت و رشد اقتصادی [دوره 38، شماره 3، 1382]
 • رشد بهره وری کل عوامل بررسی اثر سیالست حمایت دولت از محصولات زراعی بر رشد عوامل تولید در ایران [دوره 38، شماره 1، 1382]
 • رفتار گروهی یکسان انتقال اطلاعات ‘ یادگیری اجتماعی و دوگانگی در تصمیم گیری [دوره 38، شماره 3، 1382]
 • رگرسیون چند متغیره ارزیابی روشهای پیش بینی قمیت سهام و ارائه مدلی غیرخطی بر اساس شبکه های عصبی [دوره 38، شماره 2، 1382]
 • رگرسیون چند متغیره ارزیابی روش های پیش بینی ترکیبی : با رویکرد شبکه های عصبی - کلاسیک در حوزه اقتصاد [دوره 38، شماره 2، 1382]
 • رهیافت پولی نرخ ارز بررسی تطبیقی الگوهای پولی با الگوهای تعدیل روند ساختاری نرخ ارز [دوره 38، شماره 2، 1382]

س

 • سازمان مدیریت اطلاعات انرژی سیستم برنامه ریزی جهانی انرژی EIA [دوره 38، شماره 2، 1382]
 • سیاستهای مالی آثار اجزاء مخارج عمومی برارزش افزوده و سرمایه گذاری بخش صنعت در ایران [دوره 38، شماره 2، 1382]
 • سری زمانی ارزیابی روشهای پیش بینی قمیت سهام و ارائه مدلی غیرخطی بر اساس شبکه های عصبی [دوره 38، شماره 2، 1382]
 • سرمایه گذاری آثار اجزاء مخارج عمومی برارزش افزوده و سرمایه گذاری بخش صنعت در ایران [دوره 38، شماره 2، 1382]
 • سریهای زمانی ارزیابی روش های پیش بینی ترکیبی : با رویکرد شبکه های عصبی - کلاسیک در حوزه اقتصاد [دوره 38، شماره 2، 1382]
 • سیستم برنامه ریزی جهانی انرژی سیستم برنامه ریزی جهانی انرژی EIA [دوره 38، شماره 2، 1382]

ش

 • شبکه های عصبی ارزیابی روشهای پیش بینی قمیت سهام و ارائه مدلی غیرخطی بر اساس شبکه های عصبی [دوره 38، شماره 2، 1382]
 • شبکه های عصبی مصنوعی ارزیابی روش های پیش بینی ترکیبی : با رویکرد شبکه های عصبی - کلاسیک در حوزه اقتصاد [دوره 38، شماره 2، 1382]
 • شناخت متقابل فرهنگی بر رسی گردشگری خارجی در شهر ستان یزد [دوره 38، شماره 1، 1382]
 • شوک های کو تاه مدت بررسی تطبیقی الگوهای پولی با الگوهای تعدیل روند ساختاری نرخ ارز [دوره 38، شماره 2، 1382]

ص

 • صادرات نفتی صادرات نفت و رشد اقتصادی [دوره 38، شماره 3، 1382]
 • صنعت آثار اجزاء مخارج عمومی برارزش افزوده و سرمایه گذاری بخش صنعت در ایران [دوره 38، شماره 2، 1382]

ع

 • عدم اطمینان انتقال اطلاعات ‘ یادگیری اجتماعی و دوگانگی در تصمیم گیری [دوره 38، شماره 3، 1382]
 • عمل تقلیدی اطلاعاتی انتقال اطلاعات ‘ یادگیری اجتماعی و دوگانگی در تصمیم گیری [دوره 38، شماره 3، 1382]

ف

 • فرآیند های آشوب ارزیابی روشهای پیش بینی قمیت سهام و ارائه مدلی غیرخطی بر اساس شبکه های عصبی [دوره 38، شماره 2، 1382]
 • فرآیند های تصادفی ارزیابی روشهای پیش بینی قمیت سهام و ارائه مدلی غیرخطی بر اساس شبکه های عصبی [دوره 38، شماره 2، 1382]
 • فقر ارائه یک متدولوژی جدید‘ برای تجزیه تغییرات فقر به دواثر «رشد» و «توزیع مجدد» [دوره 38، شماره 3، 1382]

ق

 • قابلیت پیش بینی ارزیابی روشهای پیش بینی قمیت سهام و ارائه مدلی غیرخطی بر اساس شبکه های عصبی [دوره 38، شماره 2، 1382]
 • قاعده تصمیم تعادلی انتقال اطلاعات ‘ یادگیری اجتماعی و دوگانگی در تصمیم گیری [دوره 38، شماره 3، 1382]
 • قضاوتهای انسانی اندیشه های اقتصادی دانیل کانمن برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2002 [دوره 38، شماره 3، 1382]
 • قیمت حمایتی بررسی اثر سیالست حمایت دولت از محصولات زراعی بر رشد عوامل تولید در ایران [دوره 38، شماره 1، 1382]
 • قیمت سایه ای بررسی کمی مزیت نسبی صادراتی کنسانتره میوه ا ستان خراسان 79- 1370 [دوره 38، شماره 1، 1382]

ک

 • کارایی ارزیابی کارایی نواحی سیزده گانه راه آهن جمهوری اسلامی ایران به روش تحلیل پوششی داده ها (D.E.A ) [دوره 38، شماره 3، 1382]
 • کارکنان مزد و حقوق بگیر بررسی خوداشتغالی در مقایسه با اشتغال دستمزدی [دوره 38، شماره 2، 1382]
 • کارکنان مستقل بررسی خوداشتغالی در مقایسه با اشتغال دستمزدی [دوره 38، شماره 2، 1382]
 • کسری بودجه بررسی اثرتورم برکسری بودجه از بعد هزینه ای و درآمدی در ایران [دوره 38، شماره 2، 1382]
 • کو تا ه مدت انتقاد لوکاس و بررسی ثبات تابعی تقاضا برای پول در ایران [دوره 38، شماره 1، 1382]

گ

 • گردشگری خارجی بر رسی گردشگری خارجی در شهر ستان یزد [دوره 38، شماره 1، 1382]

ل

 • لوکاس انتقاد لوکاس و بررسی ثبات تابعی تقاضا برای پول در ایران [دوره 38، شماره 1، 1382]

م

 • متغیرهای سیاستی بررسی تطبیقی الگوهای پولی با الگوهای تعدیل روند ساختاری نرخ ارز [دوره 38، شماره 2، 1382]
 • محصولات کشاورزی در ا یران بررسی اثر سیالست حمایت دولت از محصولات زراعی بر رشد عوامل تولید در ایران [دوره 38، شماره 1، 1382]
 • مدلسازی ارزیابی روشهای پیش بینی قمیت سهام و ارائه مدلی غیرخطی بر اساس شبکه های عصبی [دوره 38، شماره 2، 1382]
 • مزیت نسبی بررسی کمی مزیت نسبی صادراتی کنسانتره میوه ا ستان خراسان 79- 1370 [دوره 38، شماره 1، 1382]
 • مزیت نسبی آشکار شده بررسی کمی مزیت نسبی صادراتی کنسانتره میوه ا ستان خراسان 79- 1370 [دوره 38، شماره 1، 1382]
 • معیار هزینه منابع داخلی بررسی کمی مزیت نسبی صادراتی کنسانتره میوه ا ستان خراسان 79- 1370 [دوره 38، شماره 1، 1382]
 • معماری سنتی بر رسی گردشگری خارجی در شهر ستان یزد [دوره 38، شماره 1، 1382]
 • منطق فازی مدل سازی اقتصاد زیرزمینی با روش منطق فازی [دوره 38، شماره 1، 1382]
 • موقعیت زنان نابرابری جنسیتی و توسعه اقتصادی در ایران [دوره 38، شماره 1، 1382]

ن

 • نابرابری ارائه یک متدولوژی جدید‘ برای تجزیه تغییرات فقر به دواثر «رشد» و «توزیع مجدد» [دوره 38، شماره 3، 1382]
 • نابرابری جنسیتی نابرابری جنسیتی و توسعه اقتصادی در ایران [دوره 38، شماره 1، 1382]
 • ناپیوستگی وجهش نا پیوستگی و غیر خطی بودن رشد اقتصادی (خاص کشورهای آسیای جنوب شرقی) [دوره 38، شماره 3، 1382]
 • نرخ ارز بررسی تطبیقی الگوهای پولی با الگوهای تعدیل روند ساختاری نرخ ارز [دوره 38، شماره 2، 1382]
 • نرخ ارز مؤثر بررسی کمی مزیت نسبی صادراتی کنسانتره میوه ا ستان خراسان 79- 1370 [دوره 38، شماره 1، 1382]
 • نرخ مؤثر مالیاتی مدل سازی اقتصاد زیرزمینی با روش منطق فازی [دوره 38، شماره 1، 1382]
 • نظریه آشوب و شبکه عصبی نا پیوستگی و غیر خطی بودن رشد اقتصادی (خاص کشورهای آسیای جنوب شرقی) [دوره 38، شماره 3، 1382]
 • نظریه فازی مدل سازی اقتصاد زیرزمینی با روش منطق فازی [دوره 38، شماره 1، 1382]
 • نظریه کاتالستروف نا پیوستگی و غیر خطی بودن رشد اقتصادی (خاص کشورهای آسیای جنوب شرقی) [دوره 38، شماره 3، 1382]

و

 • واردات بررسی کمی مزیت نسبی صادراتی کنسانتره میوه ا ستان خراسان 79- 1370 [دوره 38، شماره 1، 1382]
 • وقفه های توزیعی صادرات نفت و رشد اقتصادی [دوره 38، شماره 3، 1382]

ه

ی

 • یادگیری اجتماعی انتقال اطلاعات ‘ یادگیری اجتماعی و دوگانگی در تصمیم گیری [دوره 38، شماره 3، 1382]