کلیدواژه‌ها = GMM
تأثیر جذب سرریز فناوری و کارآفرینی بر پیچیدگی‌اقتصادی

دوره 54، شماره 4، دی 1398، صفحه 891-916

10.22059/jte.2019.74410

ابوالفضل شاه آبادی؛ طیبه چایانی


تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بر کارآفرینی در کشورهای منتخب

دوره 53، شماره 2، تیر 1397، صفحه 323-344

10.22059/jte.2017.235216.1007617

حسین راغفر؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ سمیرا علیزاده


بررسی اثر سیاست‌‌های آزاد تجاری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای اسلامی)

دوره 45، شماره 2، مرداد 1389

حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ محمدرضا ایران نژاد