بررسی تأثیر توسعة تجارت و رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست در ایران

دوره 49، شماره 3، مهر 1393، صفحه 463-482

10.22059/jte.2014.52438

مصیب پهلوانی؛ مهدیه دهباشی؛ ابراهیم مرادی


بررسی تاثیر زکات برتوزیع ثروت جامعه با استفاده از رویکرد مدل‌سازی عامل- بنیان

دوره 54، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 487-523

10.22059/jte.2019.72765

نرگس جاویدی عبداله زاده اول؛ احمد اسدزاده؛ محمد علی متفکر آزاد؛ صداقت شهمراد


مدل‌سازی ترجیحات اجتماعی در اقتصاد آزمایشگاهی: معرفی و بررسی آزمایشگاهی

دوره 53، شماره 3، مهر 1397، صفحه 513-542

10.22059/jte.2017.219700.1007380

علیرضا جلیلی مرند؛ محمد علی متفکر آزاد؛ فیروز فلاحی


بررسی پایداری غیرخطی تورم در کشورهای صادرکننده‌ی نفت با استفاده از مدل DREOP

دوره 52، شماره 4، دی 1396، صفحه 761-787

10.22059/jte.2017.63657

حسین امیری؛ سید جعفر جمالی؛ احمد ملابهرامی


انتقاد لوکاس و بررسی ثبات تابعی تقاضا برای پول در ایران

دوره 38، شماره 1، خرداد 1382

دکتر کریم اسلاملوئیان؛ مرتضى حید رى


تفسیری نوین از اقتصاد کلان: اقتصاد کلان دستوری جدید

دوره 40، شماره 1، فروردین 1384

دکتر احمد جعفرى صمیمى؛ علیرضا عرفانى


رانت جویی و رشد اقتصادی (شواهد تجربی ازایران)

دوره 39، شماره 4، دی 1383

دکتر حمید ابریشمى؛ محمد هادیان


منابع نوسانات اقتصادی در ایران

دوره 37، شماره 1، تیر 1381

دکتر حمید ابریشمى