بررسی تطبیقی الگوهای پولی با الگوهای تعدیل روند ساختاری نرخ ارز

نویسنده

چکیده

فرایند تجارت خارجی و انتقالات مالی از یکسو بر نرخ تعادلی بازار ارز اثرگذار است و از سوی دیگر از رقابت پذیری بخش واقعی و بازدهی بازارهای مالی در عرصه اقتصاد بین المللی متأثر می باشد. شناسایی متغیرهای ساختاری (رشد اقتصادی، بازدهی سرمایه و روند بلندمدت تقاضای اسمی) و متغیرهای سیاستی (نرخ بهره واقعی، موانع تجاری، مدیریت جریان منابع و مصارف ارزی و...) و نحوه اثرگذاری آنها بر بازار ارز، یکی از اولویت های برنامه ریزی اقتصادی است که روند قیمتهای نسبی و فرایند تخصیص منابع را در سطح کلان متأثر می سازد. در این تحقیق نیز با اتکا به متغیرهای سیاستی و ساختاری مذکور، تحولات بازار ارز با رویکردی پولی مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Foreign trade and financial transaction have effect over the equilibrium exchange rate in one way and in another way they are affected by competiveness in real sectors and returns in financial market. Recognition of structural and policy variables and the way of which they affect foreign exchange market through relative prices and allocation of resources are important in economic planning. In this study using this policy and structural variables, the developments in foreign exchange market based on monetary approach will he discussed.