اهداف و چشم انداز

اهداف فصلنامه تحقیقات اقتصادی

 

اشاعه و نشر تحقیقات و پژوهش های انجام شده در زمینه های مختلف علوم اقتصادی برای نیل به مقاصد زیر:

 1. به کارگیری تئوری های اقتصادی برای حل مسائل و مشکلات اقتصاد ایران

 2. کمک به پیش برد مرزهای دانش در زمینه های ذیل :

  الف- تئوری‌های علم اقتصاد

  ب-  اقتصاد نهادی و اقتصاد توسعه

  ج-  اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی

  د- کاربرد ریاضیات و ابزارهای کمی در اقتصاد و طراحی مدل‌های اقتصاد سنجی

  ه- تحقیقات بین رشته‌ای مابین اقتصاد و سایر علوم