هزینه

به اطلاع می رساند که از تاریخ 98/02/02 مبلغ 1,000,000  ریال جهت داوری هر مقاله و مبلغ  000,000 ,3 ریال  جهت مراحل ویراستاری و چاپ مقالات از نویسنده یا نویسندگان دریافت خواهد گردید.

بنابراین لازم است نویسندگان محترم پس از تاییدیه اولیه و قبل از ارسال به داوری تصویر فیش واریزی صد هزار تومان  و بعد از تصویب جهت چاپ فیش،  سیصد هزار تومانی را بارگذاری فرمایند.

 شماره حساب غیرقابل برداشت (بانک ملت) دانشکده اقتصاد – دانشگاه تهران   ۵۲۲۵۳۹۰۶۹۱  و شماره شناسه 2202202202118 و شماره شبا 370120000000005225390691