اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محسن مهرآر ا

اقتصاد نظری استاد، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد

mmehraraut.ac.ir
021-61118057
0000-0002-2685-8561

h-index: 15  

سردبیر

دکتر جعفر عبادی

استاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

jebadiut.ac.ir
021-88005107
0000-0002-2552-5570

h-index: 3  

دبیر تخصصی

تیمور رحمانی

|اقتصاد دانشیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

trahmaniut.ac.ir
09123154382
0000000192535717

h-index: 7  

اعضای هیات تحریریه

دکتر حمید ابریشمی

استاد - دانشگاه تهران - ایران

abrihamiut.ac.ir
021-88004729

h-index: 11  

فرخنده جبل عاملی

اقتصاد ریاضی استادیار دانشکده اقتصاد - دانشگاه تهران، مدیر هسته پژوهش با عنوان مطالعات توسعه پایدار

profile.ut.ac.ir/~fameli
fameliut.ac.ir
61118137-88003107
0000000249394034

h-index: 1  

دکتر حسن سبحانی

متدولوژی و فلسفه اقتصاد - اقتصاد اسلامی - توسعه اقتصادی و نظامهای اقتصادی استاد - دانشگاه تهران

hs.sobhanigmail.com
021-88004608
0009000879121185

h-index: 3  

دکتر غلامعلی شرزه ای

دانشیار دانشگاه تهران

sharzeieut.ac.ir
61118084
0000-0003-2185-2555

هادی صالحی اصفهانی

علوم اقتصادی استاد اقتصاد دانشگاه ایلی نویز در اوربانا

esfahaniillinois.edu
(217) 333-2681
0000-0002-2225-7988

h-index: 16  

حسین عباسی نژاد

اقتصاد اسلامی، پولی و مالی استاد دانشکده اقتصاد - دانشگاه تهران

habasiut.ac.ir
61118077
0000-0002-7575-0362

h-index: 5  

غلامرضا کشاورز حداد

علوم اقتصادی دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

gsme.sharif.edu/~g.k.haddad/
g.k.haddadsharif.edu
021-66049195-6
0000-0001-5873-8217

h-index: 9  

دکتر اکبر کمیجانی

استاد، دانشگاه تهران، ایران

scholar.google.com/citations?hl=en&user=R6bFsIAAAAAJ
akomijanicbi.ir
021-88334106
0000-0003-0663-0217

h-index: 10  

دکتر عباس میرآخور

استاد، مدیر اجرایی صندوق بین الملل پول

erhan.akkayatcmb.gov.tr
(0312) 507 77 56
0000-0001-6740-0496

h-index: 44  

کارشناس نشریه

معصومه تقی زاده

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

taghizadehmmut.ac.ir
88026419