اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسین عباسی نژاد

استاد - دانشگاه تهران

habasiut.ac.ir
021-88004860

سردبیر

دکتر جعفر عبادی

اقتصاد استاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

jebadiut.ac.ir
021-88005107

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسن سبحانی

متدولوژی و فلسفه اقتصاد - اقتصاد اسلامی - توسعه اقتصادی و نظامهای اقتصادی استاد - دانشگاه تهران

hs.sobhanigmail.com
021-88004608

دکتر حمید ابریشمی

استاد - دانشگاه تهران - ایران

abrihamiut.ac.ir
021-88004729

دکتر محسن بهمنی اسکویی

استاد دانشگاه ویسکانسین - میلواکی آمریکا

people.uwm.edu
bahmaniuwp.edu
(414) 229-4334

دکتر اکبر کمیجانی

اقتصاد استاد، دانشگاه تهران، ایران

akomijanicbi.ir
021-88334106

دکتر غلامعلی شرزه ای

اقتصاد محیط زیست و منابع دانشیار دانشگاه تهران

sharzeieut.ac.ir
61118084

دکتر سعید مهدوی

استاد، دانشگاه تگزاس آمریکا

business.utsa.edu/wps
saeid.mahdaviutsa.edu
(210) 458-5301

دکتر عباس میرآخور

استاد، مدیر اجرایی صندوق بین الملل پول

erhan.akkayatcmb.gov.tr
(0312) 507 77 56

دکتر محمد نقی زاده

استاد، دانشگاه میجی گاگوین، ژاپن

nagizak.meijigakuin.ac.jp

کارشناس نشریه

معصومه تقی زاده

--- کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

taghizadehmmut.ac.ir
88026419