اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محسن مهرآر ا

اقتصاد نظری استاد، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد

mmehraraut.ac.ir
021-61118057
0000-0002-2685-8561

h-index: 15  

سردبیر

تیمور رحمانی

اقتصاد دانشیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

trahmaniut.ac.ir
61118044
0000000192535717

h-index: 7  

اعضای هیات تحریریه

حمید ابریشمی

استاد - دانشگاه تهران - ایران

abrihamiut.ac.ir
021-88004729

h-index: 11  

فرخنده جبل عاملی

اقتصاد ریاضی استادیار دانشکده اقتصاد - دانشگاه تهران، مدیر هسته پژوهش با عنوان مطالعات توسعه پایدار

profile.ut.ac.ir/~fameli
fameliut.ac.ir
61118137-88003107
0000000249394034

h-index: 1  

حسن سبحانی

متدولوژی و فلسفه اقتصاد - اقتصاد اسلامی - توسعه اقتصادی و نظامهای اقتصادی استاد - دانشگاه تهران

hs.sobhanigmail.com
021-88004608
0009000879121185

h-index: 3  

اکبر کمیجانی

استاد، دانشگاه تهران، ایران

scholar.google.com/citations?hl=en&user=R6bFsIAAAAAJ
akomijanicbi.ir
021-88334106
0000-0003-0663-0217

h-index: 10  

جعفر عبادی

دانشیار، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

economics.ut.ac.ir/~jebadi
jebadiut.ac.ir
021-88005107
0000-0002-9042-0142

h-index: 5  

حسین عباسی نژاد

اقتصاد اسلامی، پولی و مالی استاد دانشکده اقتصاد - دانشگاه تهران

habasiut.ac.ir
61118077
0000-0002-7575-0362

h-index: 5  

غلامعلی شرزه ای

دانشیار دانشگاه تهران

sharzeieut.ac.ir
61118084
0000-0003-2185-2555

غلامرضا کشاورز حداد

علوم اقتصادی دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

gsme.sharif.edu/~g.k.haddad/
g.k.haddadsharif.edu
021-66049195-6
0000-0001-5873-8217

h-index: 9  

عباس میرآخور

استاد، مدیر اجرایی صندوق بین الملل پول

erhan.akkayatcmb.gov.tr
(0312) 507 77 56
0000-0001-6740-0496

h-index: 44  

هادی صالحی اصفهانی

علوم اقتصادی استاد اقتصاد دانشگاه ایلی نویز در اوربانا

esfahaniillinois.edu
(217) 333-2681
0000-0002-2225-7988

h-index: 16  

حمید کردبچه

اقتصاد سازماندهی صنعتی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهراء

staff.alzahra.ac.ir/kurdbacheh/
h.kordbachehalzahra.ac.ir
85692752
0000-0002-30688147

h-index: 5  

ناصر خیابانی

اقتصاد دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

aris.atu.ac.ir/3819
naser.khiabaniatu.ac.ir
22802707-8
0000-0003-2428-7002

h-index: 4  

محمدرضا منجذب

اقتصاد مالیات - اقتصاد انرژی - اقتصاد کلان کاربردی - اقتصاد بین الملل دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران

eco.khu.ac.ir/cv/54/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B0%D8%A8
dr_monjazebyahoo.com
77527674
0000-0002-8696-610X

h-index: 7  

کامران ندری

اقتصاد دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران

iimp.isu.ac.ir/cv/241/ka.nadri
k.nadrigmail.com
88081404
0000-0002-3559-1133

h-index: 4  

کارشناس نشریه

حمیده میرحسین زاده

کارشناس مجله

ierut.ac.ir
61118117