اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی سوری

اقتصاد کلان- اقتصاد ریاضی- اقتصاد سنجی دانشیار، دانشگاه تهران

ali_souriyahoo.com
021-88633744

سردبیر

دکتر جعفر عبادی

استاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

jebadiut.ac.ir
021-88005107

دبیر تخصصی

تیمور رحمانی

دانشیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

trahmaniut.ac.ir
09123154382

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسن سبحانی

متدولوژی و فلسفه اقتصاد - اقتصاد اسلامی - توسعه اقتصادی و نظامهای اقتصادی استاد - دانشگاه تهران

hs.sobhanigmail.com
021-88004608

دکتر حمید ابریشمی

استاد - دانشگاه تهران - ایران

abrihamiut.ac.ir
021-88004729

دکتر اکبر کمیجانی

استاد، دانشگاه تهران، ایران

akomijanicbi.ir
021-88334106

دکتر غلامعلی شرزه ای

دانشیار دانشگاه تهران

sharzeieut.ac.ir
61118084

حسین عباسی نژاد

اقتصاد اسلامی، پولی و مالی استاد دانشکده اقتصاد - دانشگاه تهران

habasiut.ac.ir
61118077
0000-0002-7575-0362

فرخنده جبل عاملی

اقتصاد ریاضی استادیار دانشکده اقتصاد - دانشگاه تهران، مدیر هسته پژوهش با عنوان مطالعات توسعه پایدار

fameliut.ac.ir
61118137-88003107

غلامرضا کشاورز حداد

اقتصاد خرد - اقتصادسنجی - بازار کار - اقتصادسنجی مالی دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعت شریف

g.k.haddadsharif.edu
021-66049195-6

هادی صالحی اصفهانی

علوم اقتصادی استاد اقتصاد دانشگاه ایلی نویز در اوربانا

esfahaniillinois.edu
(217) 333-2681

دکتر عباس میرآخور

استاد، مدیر اجرایی صندوق بین الملل پول

erhan.akkayatcmb.gov.tr
(0312) 507 77 56

کارشناس نشریه

معصومه تقی زاده

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

taghizadehmmut.ac.ir
88026419