اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی سوری

اقتصاد کلان- اقتصاد ریاضی- اقتصاد سنجی دانشیار، دانشگاه تهران

ali_souriyahoo.com
021-88633744

سردبیر

دکتر جعفر عبادی

استاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

jebadiut.ac.ir
021-88005107

دبیر تخصصی

تیمور رحمانی

دانشیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

trahmaniut.ac.ir
09123154382

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسن سبحانی

متدولوژی و فلسفه اقتصاد - اقتصاد اسلامی - توسعه اقتصادی و نظامهای اقتصادی استاد - دانشگاه تهران

hs.sobhanigmail.com
021-88004608

دکتر حمید ابریشمی

استاد - دانشگاه تهران - ایران

abrihamiut.ac.ir
021-88004729

دکتر اکبر کمیجانی

استاد، دانشگاه تهران، ایران

akomijanicbi.ir
021-88334106

دکتر غلامعلی شرزه ای

دانشیار دانشگاه تهران

sharzeieut.ac.ir
61118084

دکتر عباس میرآخور

استاد، مدیر اجرایی صندوق بین الملل پول

erhan.akkayatcmb.gov.tr
(0312) 507 77 56

فرخنده جبل عاملی

اقتصاد ریاضی استادیار دانشکده اقتصاد - دانشگاه تهران، مدیر هسته پژوهش با عنوان مطالعات توسعه پایدار

fameliut.ac.ir
61118137-88003107

غلامرضا کشاورز حداد

اقتصاد خرد - اقتصادسنجی - بازار کار - اقتصادسنجی مالی دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعت شریف

g.k.haddadsharif.edu
021-66049195-6

هادی صالحی اصفهانی

علوم اقتصادی استاد اقتصاد دانشگاه ایلی نویز در اوربانا

esfahaniillinois.edu
(217) 333-2681

کارشناس نشریه

معصومه تقی زاده

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

taghizadehmmut.ac.ir
88026419