مجلۀ تحقیقات اقتصادی 

 

 

خلاصۀ استاندارد: J. Econ. Res.

ترتیب انتشار: فصلنامۀ علمی-پژهشی

زبان انتشار: فارسی (با چکیدۀ انگلیسی)

سیاست داوری: دوسوکور

نرخ پذیرش: 11%

میانگین زمان داوری: 6 ماه

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به تمامی مقالات

 

به اطلاع می رساند که از تاریخ 98/02/02 مبلغ 1,000,000  ریال جهت داوری هر مقاله و مبلغ  000,000 ,3 ریال  جهت مراحل ویراستاری و چاپ مقالات از نویسنده یا نویسندگان دریافت خواهد گردید.

بنابراین لازم است نویسندگان محترم پس از تاییدیه اولیه و قبل از ارسال به داوری تصویر فیش واریزی صد هزار تومان  و بعد از تصویب جهت چاپ فیش،  سیصد هزار تومانی را بارگذاری فرمایند.

 شماره حساب غیرقابل برداشت (بانک ملت) دانشکده اقتصاد – دانشگاه تهران   ۵۲۲۵۳۹۰۶۹۱  و شماره شناسه 2202202202118

شماره جاری: دوره 54، شماره 4 - شماره پیاپی 129، زمستان 1398، صفحه 787-1042 

8. اثرات طول دوره بیکاری، بیمه بیکاری و مهارت آموزی بر دستمزد

صفحه 965-993

زهرا دشت بزرگی؛ غلامرضا کشاورز؛ خسرو پیرایی؛ هاشم زارع