آمار مقالات ارسالی

تعداد مقالات ارسال شده 2,577
تعداد مقالات پذیرفته شده 319
تعداد دوره‌ها 26
تعداد شماره‌ها 96
درصد پذیرش 12
تعداد پایگاه های نمایه شده 13
زمان پذیرش (روز) 335

 

مجلۀ تحقیقات اقتصادی 

خلاصۀ استاندارد: J. Econ. Res.

نوع مقاله : علمی-پژهشی

زبان انتشار: فارسی (با چکیدۀ انگلیسی)

سیاست داوری: دوسوکور

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به تمامی مقالات

 

به اطلاع می رساند که از تاریخ 98/02/02 مبلغ 1,000,000  ریال جهت داوری هر مقاله و مبلغ  000,000 ,3 ریال  جهت مراحل ویراستاری و چاپ مقالات از نویسنده یا نویسندگان دریافت خواهد گردید.

بنابراین لازم است نویسندگان محترم پس از اعلام نشریه مبالغ را از طریق درگاه سایت مجله واریز نمایند.

 

دانلود فرم عدم تعارض منافع

دانلود فرم تعهد

شماره جاری: دوره 56، شماره 3 - شماره پیاپی 135، اسفند 1400، صفحه 435-600 

3. متاآنالیز چندسطحی رابطه‌ی بین آزادسازی مالی و توزیع درآمد

صفحه 507-534

10.22059/jte.2022.329472.1008529

محمدباقر شیرمهنجی؛ مهدیه مرادی زاده؛ محمد جواد نور احمدی


ابر واژگان