مجلۀ تحقیقات اقتصادی 

 

 

خلاصۀ استاندارد: J. Econ. Res.

ترتیب انتشار: فصلنامۀ علمی-پژهشی

زبان انتشار: فارسی (با چکیدۀ انگلیسی)

سیاست داوری: دوسوکور

نرخ پذیرش: 11%

میانگین زمان داوری: 6 ماه

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به تمامی مقالات

 

به اطلاع می رساند که از تاریخ 98/02/02 مبلغ 1,000,000  ریال جهت داوری هر مقاله و مبلغ  000,000 ,3 ریال  جهت مراحل ویراستاری و چاپ مقالات از نویسنده یا نویسندگان دریافت خواهد گردید.

بنابراین لازم است نویسندگان محترم پس از تاییدیه اولیه و قبل از ارسال به داوری تصویر فیش واریزی صد هزار تومان  و بعد از تصویب جهت چاپ فیش،  سیصد هزار تومانی را بارگذاری فرمایند.

 شماره حساب غیرقابل برداشت (بانک ملت) دانشکده اقتصاد – دانشگاه تهران   ۵۲۲۵۳۹۰۶۹۱  و شماره شناسه 2202202202118

شماره جاری: دوره 55، شماره 1 - شماره پیاپی 130، بهار 1399، صفحه 1-268 

مقاله پژوهشی

1. کارایی پویا در تنظیم شرکت‎های آب و فاضلاب شهری ایران

صفحه 1-26

فرزانه جایدری؛ فرهاد خداداد کاشی؛ اصغر ابوالحسنی؛ باقر درویشی