مجلۀ تحقیقات اقتصادی 

 

 

خلاصۀ استاندارد: J. Econ. Res.

نوع مقاله : علمی-پژهشی

زبان انتشار: فارسی (با چکیدۀ انگلیسی)

سیاست داوری: دوسوکور

نرخ پذیرش: 11%

میانگین زمان داوری: 6 ماه

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به تمامی مقالات

 

به اطلاع می رساند که از تاریخ 98/02/02 مبلغ 1,000,000  ریال جهت داوری هر مقاله و مبلغ  000,000 ,3 ریال  جهت مراحل ویراستاری و چاپ مقالات از نویسنده یا نویسندگان دریافت خواهد گردید.

بنابراین لازم است نویسندگان محترم پس از تاییدیه اولیه و قبل از ارسال به داوری تصویر فیش واریزی صد هزار تومان  و بعد از تصویب جهت چاپ فیش،  سیصد هزار تومانی را بارگذاری فرمایند.

حساب 4001070103006825 و  شماره شناسه 386070174140107000000002202202  و یا شماره شبا 830100004001070103006825، به نام تمرکز وجوه اختصاصی نزد بانک مرکزی

شماره جاری: دوره 55، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 761-1017