ارسال مقاله از طریق نشر الکترونیکی دانشگاه تهران

نویسندگان محترم! جهت ارسال مقاله به دفتر نشریه تنها از طریق سایت http://jte.ut.ac.ir  اقدام نمایید.