مجله تحقیقات اقتصادی (JTE) - اصول اخلاقی انتشار مقاله