اصول اخلاقی انتشار مقاله

نویسنده در هنگام ارسال مقاله باید تعهدنامه و فرم تعارض زیر مبنی بر اینکه مقاله قبلاً در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات

سمینارها و مجامع علمی به چاپ نرسیده است و یا به طور همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد، را امضاء و همراه با مقاله ارسال نماید.

 

در باب اصول اخلاقی انتشار مقاله، مجله، از یک سو، خود را موظف به پاسداری از حقوق مؤلّفان، صاحبانِ آثار و تولیدکنندگانِ محتوا می‌داند و از سوی دیگر باور دارد که می‌باید حافظ حقوق مخاطبان و خوانندگان خویش باشد. لذا برای رعایت این مهم و در راستای همگامی با جامعۀ علمی بین‌المللی بنای عملکرد خود را قوانین اخلاق در نشر جهانی قرار داده است و سیاست‌های خود را بر همین اساس پایه‌ریزی کرد هاست.

 

به باور مجلۀ تحقیقات اقتصادی تمامی افرادی که در روند چاپ یک مقاله درگیر هستند (نویسنده، کادر مجله و داوران) می‌باید قوانین و منشور اخلاقی مجله را پذیرفته و بر مبنای آن عمل کنند. نشریه از قوانین کمیته بین المللی اخلاق در نشر (COPE) پیروی می کند.

 

برای اطلاع از سیاست‌های نشریه در خصوص اخلاق در نشر اینجا را کلیک کنید. 

 

دانلود فرم عدم تعارض منافع

دانلود فرم تعهد