بررسی اثرتورم برکسری بودجه از بعد هزینه ای و درآمدی در ایران

نویسندگان

چکیده

به طورکلی اثرأت تورم بر کسری بودجه مبهم بوده، با توجه به وضعیت اقتصادی کشورها، نتایج متفاوتی در بر خواهد دأشت. مقاله حاضر، به بررسی دو دیدگاه تئوریک در خصوص اثرات تورم برکسری بودجه از جهت درآمدهای مالیاتی (فرضیه تانزی) و هزینه های دولت (فرضیه پاتینکین) پرداخته و از لحاظ تجربی أین دو دیدگاه رأ در اقتصاد ایران، با استفاده از داده های فصلی طی دوره (1379:4-1360:3) به بوته آزمون گذارده است. نتایج به دست آمده حاکی از ان است که در بلندمدت اثر"تانری" به دلیل پایین بودن کشش قیمتی مالیاتی و وجوه وقفه های مالیاتی بشدت عمل کرده است و بدین ترتیب با أفزایش تورم، کسری بودجه از طریق کاهش درآمد واقعی مالیاتی افزایش می یابد اما در بلندمدت ا ثر"پا تینکین "، به دلیل بالابودن کشش قیمتی هزینه های دولت و سه بالای هزینه های جاری دولت، عمل نمی کند" بنابراین تورم ازطریق هزینه های دولت برکسری بودجه فشار آورده و آن را گسترش می دهد. لذا در اقتصاد ایران، طی دوره مورد بررسی، تورم موجب افزایش کسری بودجه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In general, the effect of inflation on budget deficit is ambiguous and according to countries situation, it has different results. In his paper, the effect of inflation on the budget deficit from income and expenditure aspects in Iran economy by using seasonal data over (1360:3-1379:4) has been considered. In order to test of inflation effect on tax income and government expenditure was used Tanzi and Patirikin hypotheses respectively.
Results indicate that Tanzi effect acts strongly at long run because of long tax collection lag, less price elasticity tax and high inflation rate. Furthermore, increasing inflation expand the budget deficit by decreasing actual tax revenue. In contrast, the patinkin effect does not acts in long-run because of high price elasticity of government expenditure and high share of current expenditure. Then, inflation expands budget deficit form expenditure side. Thus, inflation expands budget deficit both of income and expenditure sides in Iran economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • budget deficit
  • Inflation
  • Iran Economy
  • Patinkin Hypothesis
  • Tanzi Hypothesis