بررسی خوداشتغالی در مقایسه با اشتغال دستمزدی

نویسنده

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی خوداشتغالی در مقایسه با اشتغال دستمزدی است. از آنجائی که بخش اعظمی از نیروی کار (حدود 36 درصد، براساس آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375) کارکنان مستقل هستند و تاکنون در مورد ویژگیهای این بخش از نیروی کار پژوهشی انجام نشده است، در این مقاله ویژگیهای أین گروه از نیروی کار مورد بررسی قرار می گیرد. براساس نتایج این مقاله، احتمال خوداشتغالی در میان روستاییان بیشتر از شهرنشینان و در میان مردان بیشتر از زنان می باشد. احتمال خوداشتغالی با افزایش سطح تحصیلات کاهش می یابد. سطح درآمد، سن، وضعیت ازدواج سرپرست خانوار (دارای همسر و هرگز ازدواج نکرده) و تعداد اعضای خانوار با خود اشتغالی رابطه مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This paper, with use of theory of maximizing utility and Micro data-the plan of sampling of household income-cost in 1376 and with the help log it and probate models, the characteristics of self-employment are studied. The result is that (probability) self-employment is increased with the level of income, age and the status marriage (married persons), status marriage (single) and the number of members of household.
The probability of self-employment is decreased with the increasing of studies.
Self-employment is more in the result than urban and is more between males than females.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Own-account Workers
  • Paid Employment
  • self-employment
  • Wage and Salary Worker