سیستم برنامه ریزی جهانی انرژی EIA

نویسنده

چکیده

سیستم برنامه ریزی جهانی انرژ ی ، توسط سازمان مدیریت اطلاعات انر ژی (EIA) برای فراهم آوردن یک چارچوب محاسباتی سازگار، کامل، اقتصادی و انعطاف پذیر جهت تجزیه و تحلیل و روندهای برنامه ریزی د ر با زارهای جهانی انرژی، توسعه داده شده است.
سیستم برنامه ریزی جهانی انرژی، مشاهدات و برنامه ریزی های مصرف انرژی را در میان حیطه ای از منابع انرژی اولیه، همگرایی کشورها و مناطق اصلی دنیا و برای افق زمانی پنجساله 2000، 2005 و 2010 تا 2020 میسر می سازد. جداول مربوطه در یک فرمت خاص در نشریه سالیانه IEO منتشر می گردد. این مقاله، دورنمای کلی از سیستم برنامه ریزی جهانی انرژی، نظیر تشریح پایگاه اطلاعاتی تحت بررسی، تشریح فنی و جزئی، مدلها، دیاگرام های سیستم و جریانهای زیر سیستم، تشریح معادلات و تعاریف و منابع تمامی متغیرهای مورد استفاده در سیستم را ارائه می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The World Energy Projection System (WEPS) was developed by Energy Information Administration to provide a consistent, economical, and Flexible accounting frame work for analyzing and projecting trends in world energy markets. WEPS provides historical data and projections of energy consumption across the range of primary energy sources; coverage of major countries and regions worldwide; and projections in common time framework 2000. 2005,10 15, and 2020, Tables are produced in a format required for the annual publication of International Energy Outlook, This article provides a general overview of WEPS system, describes the underlying database, Provides technical descriptions of component, models, diagrams the system and subsystem flows, describes the equations, and provides definitions and sources of all variables used in the system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy
  • Energy Information Administration
  • World Energy Projection System