آثار اجزاء مخارج عمومی برارزش افزوده و سرمایه گذاری بخش صنعت در ایران

نویسندگان

چکیده

هدف از این مقاله، آزمور نظریه تفاوت ماهوی آثار ترکیبات متفاوت هزینه های دولت در بخش صنعت ایران طی دوره 351 ا-1378 می باشد. در راستای تحلیل دقیق تر آثار سیاستهای مالی، تأثیر اجراء مخارج عمومی و درآمدهای دولت بر سرمایه گذاری و ارزش افزوده بخش صنعت در ایران بررسی شده أست. بدین منظور، تفکیک هزینه های دولت در امور اقتصادی، اجتماعی، عمومی و دفاعی جایگزین کل هزینه های دولت گردیده و نشان داده شده است که مهمتر ازکل هزینه های دولت نوع، ماهیت ترکیب و نحوه تامین مالی آن است. هر چند کل هزینه های عمومی دولت اثر مثبت بسیار کوچک وکاملأ بی معنایی دارد، اما اثر مثبت هزینه های دولت در امور عمومی و اثر منفی هزینه های دولت در امور اجتماعی بر سرمایه گذاری بخش صنعت را نمی توان ردکرد. همچنین هزینه های دولت در امور اقتصادی می تواند به طور معنی داری موجب ارتقاء ارزش افزوده بخش صنعت شود. با استفاده از نتایج مدل می توان گفت هزینه هایی که- با ساختار مالیاتی مفروض در دورهء مورد مطالعه- از محل مالیاتها تأمین مالی شد ه اند، ا ثر معنی داری بر عملکرد (ا رزش افزودهء) بخش صنعت نداشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The goal of this paper in to test the effects of different components of government expenditure on industrial sector during (1972-1999). In order to consider the concise effects of fiscal policies, the effect of different components of public expenditure and incomes on industrial vale added and investment has been considered. To do this the government total expenditure has been replaced by expenditures on economics, social, public and defense sectors, and it, has been shown that the kind, combination, and the way it is financed is more important than the total government expenditure.
Although the total government expenditure has no significant effect, but we cannot reject the positive effect of government expenditure on social affairs and negative effect of government expenditure on social affairs. Also government expenditure on economic affairs can significantly improve the value added in industrial sector.
With reference to the result of the model we can conclude that the expenditures - given the tax structure in the pried of study - which is financed through taxes, did not have any significant effect the performances of industrial sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fiscal policies
  • Industry
  • Investment value added
  • Iran
  • the structure of government expenditure