آسیب شناسی نظام بانکی ایران از منظر نهاد گرایی

نویسندگان

چکیده

نظام بانکی از مسیر تأمین مالی سرمایه گذاری ها و ابداعات فناور، نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. در این مقاله با استفاده از شاخص های توسعه مالی نشان داده خواهد شد که نظام بانکی ایران، در ایفای نقش مذکور موفق نبوده .و با استفاده از نگرش نهادگرایی به تبیین علل این مسأله می پردازد. این مقاله از یک طرف، استدلال می کند که چگونه حرمت ربا، با نفی بهره قراردادی، افزایش هزینه مبادله در نظام مالی را در پی دارد،و از سوی دیگر نشان می دهد قوانین حاکم بر نظام بانکی (یعنی مبادلات غیر ربوی)است. علاوه بر این نشان داده می شود میزان استقلال نهاد ناظر در نظام بانکی پایین، ساختارهای راهبری، ضعیف و فاقد استاندارد های جهانی بانکداری و ساز و کار تطیبق نیز غیر بازاری است. مجموعه عوامل فوق کارایی نظام بانکی ایران را کاهش داده است.
طبقه بندی JEL : G38،G21،G28،B52.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Banking system has a critical role in economic growth and development processes through two channels, investment fInancing and technological innovations. In this article through financial development indicators, it is examined that Iranian banking system does not completely perform such roles. Also, by applying institutional approach, The article explains how eliminating contractual interest rate following usury free transactions, leads to increase the banking transactions costs, and then shows that existing banking laws and regulation lacks required integrity and consistency for motivating specific forms of banking transactions (i.e. usury free transactiQns). In addition, the study reveals that, Iranian banking system suffers from weak governance structures, independent control system, and ruled by non-market adaptation mechanism. All these factors distort efficiency of Iranian banking system.
JEL Classification: B52, G21, G28, G38.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Banking
  • Governance structures
  • Institutions
  • Interest Rate and Usury
  • transaction costs