ایران،میزان ادغام در اقتصاد جهانی و مزیت های نسبی

نویسندگان

چکیده

یکی از دغدغه های اساسی اکثر کشورهای دنیا به خصوص کشورهای در حال توسعه،فرایند رو به گسترش جهانی شدن و چگونگی رویارویی با این فرایند است.آگاهی از میزان ادغام تجاری کشور در اقتصاد جهانی می تواند به درک موقعیت و توانایی های اقتصادی کشور در پیوستن به روند جهانی شدن کمک شایانی کند.اندازه گیری میزان ادغام تجاری کشور با استفاده از شاخص تجارت درون صنعتی(IIT)برای دوره ده ساله(82-1373)نشان می دهد که در یک سوم فصل های تعرفه ای،میانگینIIT صفر و یا نزدیک به صفر است که این بیانگر میزان جهانی شدن و ادغام تجاری بسیار پایین ایران در اقتصاد جهانی است.محاسبه های صورت گرفته برای تعیین مزیت های نسبی اقتصاد کشور با استفاده از شاخص مزیت نسبی آشکار شده بالانس حاکی از آن است که در ایران در تولید و صدور کالاهای مبتنی بر مزیت نسبی ایستا(طبیعی) دارای مزیت است.طبقه بندیJEL:f1،C0،C2.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Economic Globalization is one of the most important challenges in many countries, specifically in the developing countries. Determination of the level of Iran's trade integration in world economy can help to find out the situation and capabilities of Iranian economy to enter globalization process. Measuring the level of Iran's trade integration by use of intra-industry trade (lIT) index over the period (1373-82) shows that: in one third of tariff chapters the average of IIT is zero or near to zero. This implies that the level of globalization and trade integration in Iranian
Economy is very low. Measuring the comparative advantages in Iran by use of Balance's revealed comparative advantage (RCA) index shows that; Iran has advantages in producing and exporting goods based on static (natural) comparative
Advantage.
JEL Classification: FI, CO, C2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economy of Iran
  • Globalization
  • Intra-industry trade
  • Revealed Comparative Advantag ( RCA)