ارزیابی اثر روز های هفته در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوهای آرچ و گارچ

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی در این مقاله بررسی اثر روزهای هفته در بازار در حال گذر سهام تهران بوده است. در این راستا فرضیه های معنادار بودن اثر روزهای هفته بر بازده شاخص کل سهام و نیز به تفکیک برای شاخص های صنایع آزمون شده است. با توجه به ناهمسانی واریانس، به ویژه در بازار اوراق بهادارة از مدل های خانواده آرچ،به ویژه مدل گارچ-ام نمایی در آزمون فرضیه ها استفاده شده است.برای این منظور از اطلاعات سری زمانی روزهای هفته شاخص کل در دوره 1371-1381 و سال 1382 و به تفکیک 15 صنعت استفاده شده است.نتایج کل دوره حاکی از اثر منفی شنبه و چهارشنبه بوده است،به گونه ای که در زیر دوره ائل،اثر سه شنبه منفی ولی در زیردوره دوم اثر شنبه،یکشنبه و دوشنبه منفی بوده است.نتایج مربوط به شاخص های صنایع نیز به وجود اثر روزهای هفته در نه صنعت از میان پانزده صنعت،اشاره داشته است؛ نشانه ای از عدم وجود کارایی در بازار اوراق بهادار تهران.
طبقه بندی JEL:G14،C12،C13،C22.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The main purpose in this paper has been to analyse the day-of-the week effect on the transitory Tehran Stock Exchange (TSE). Doing so, the day-of-the week effect hypotheses on TSE and different Industries have been tested. Concerning Heteroskedasticity, ARCH models, especially EGARCH-M is applied to test the effects. The estimated results indicate Negative Saturday and Wednesday effect for the whole period, while Negative Tuesday effect in fIrst period and Negative Saturday, Sunday and Monday effects in the second period. Individual Industrial indexes show the day-of-the week effects for 9 industries among the whole 15
industries; an indication of Inefficiency in TSE.
JEL Classification: G14, C12, C13, C22.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Day-of-the week
  • Efficient Market
  • GARCH Models
  • Stock exchange
  • TEHRAN