بررسی ثبات تابع تقاضای پول در ایران: کاربرد روش جوهانسون-جوسیلیس

نویسندگان

چکیده

بررسی تابع تقاضای پول از دیدگاه تحلیل مسائل اقتصاد کلان و سیاست گذاری اقتصادی،اهمیت بسزایی دارد.شناخت درست و دقیق این تابع،که متضمن همه متغیر های اساسی و تأثیرگذار باشد،زمینه لازم را برای به کارگیری موفقیت آمیز سیاست های اقتصادی فراهم می کند.مقاله حاضر، به بررسی تجربی تابع تقاضای پول در ایران با استفاده از روش همجمعی جوهانسون-جوسیلیوس می پردازد.در تحقیق حاضر ثبات تابع تقاضای پول چه برای تعریف محدود و چه برای تعریف وسیع آن در ایران تأیید شده است.
مطابق آزمون های هم جمعی، متغیرهای تراز واقعی پول، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز و کسری بودجه دولت با یکدیگر هم جمع بوده و یک رابطه تعادلی بلند مدت ایجاد می کنند. علامت متغیر تولید ناخالص داخلی در تابع تقاضای پول یا رابطه تعادلی بلند مدت، مثبت و به طور معنی داری از ک بزرگ تر است.متغیر نرخ تورم،مطابق انتظار علامت منفی دارد.این نتایج با دیگر یافته های تجربی در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه مطابقت دارد.رابطه نرخ ارز بازار سیاه با تقاضای پول معکوس بوده که بیانگر اثر جانشینی در ادبیات اقتصادی است.علامت کسری بودجه دولت در تابه تقاضای پول منفی است که تأکیدی بر دیدگاه نئوکلاسیک در این زمینه است.برای تحلیل پویایی های کوتاه مدت رابطه تعادلی بلند مدت به دست آمده از روش حداکثر درست نمایی جوهانسون جوسیلیوس، از ابزارهای تجزیه واریانس و توابع عکس العمل لحظه ای استفاده شده است که نتایج حاصل از روش های فوق بیان گر سرعت نسبتاً کند تعدیل بوده است.
طبقه بندیJEL:C32،C13،E41،E01.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Study of money demand function, from the view of research and problem solving in macroeconomics and policymaking, has great importance. True and exact knowledge of money demand function, which effects all principle variables in economics, provides the essential fields for usage of successful economic policymaking. This article studies the money demand function in Iran, experimentally, using Johansen and Juselius method. In this research stability of
money demand function for both its limited and wide definition in Iran is confmned.
According to cointegration test, real money balance variables, gross domestic product, rate of inflation, foreign exchange rate and government budget deficit have cointegrated with each other and havf: established a long term equilibrium relation. The sign of gross domestic product in money demand function or related long term equilibrium relation is positive and significance level above one. The inflation variable, as expected, has a negative sign. These results correspond with other experimental result in Iran and other developing countries. The black market foreign exchange rate and money demand function has reverse relationship which shows substitution effect in related literature. The government budget deficit in the money demand function has negative sign that affmns the neoclassical views in the subject.
For short term dynamic research of the given long term equilibrium relation obtained from Johansen- Juselius maximum likelihood method, the methods of variance decomposition and impulse response function have been used, that the obtained results from those ways mentioned above shows rather slow speed of
equilibrium.
JEL Classification: EOI, E41, C13, C32.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cointegration Test
  • Johansen and Joselius Cointegration Method
  • Johansen and Juselius Maximum Likelihood Approach
  • Long Term Equilibrium Relation
  • Money Demand Function