بررسی مقایسه ای زنان سرپرست خانوار خوداشتغال و زنان سرپرست خانوار دستمزد و حقوق بگیر در نقاط شهری ایران

نویسنده

چکیده

در بسیاری از اقتصادهای صنعتی،سهم زنان در زمینه خوداشتغالی در حال رشد است در حالی که در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران سهم زنان در زمینه خوداشتغالی پایین می باشد.در میان زنان،بررسی وضعیت زنان سرپرست خانوار اهمیت ویژه ای دارد این مقاله پژوهش تجربی تازه ای درمورد خوداشتغالی زنان سرپرست خانوار و مقایسه آن با زنان سرپرست خانوار مزدبگیر می باشد نتایج نشان می دهد:
احتمال خود اشتغالی زنان سرپرست خانوار در مقایسه با همتایان مزد و حقوق بگیر در نقاط شهری ایران:
1-با افزایش درآمد افزایش می یابد؛ 2- در بین بیسوادان و افراد کمتر تحصیل کرده بیشتر است؛همچنین در بین سرپرست خانوارهایی که از سطح تحصیلات بسیار بالایی برخوردارند نیز بیشتر است،ولی در میان گروه هایی که تحصیلات کاردای و لیسانس دارند نسبت به زنان دستمزد و حقوق بگیر کمتر است؛ 3- با سن رابطه مثبت دارد؛ 4- با وضعیت ازدواج سرپرست خانوار(بی همسر در اثر فوت همسر؛طلاق گرفته و هرگز ازدواج نکرده) رابطه مثبت دارد.5- با تعداد افراد خانوار رابطه مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This article, with use of theory of maximizing utility and Micro data- the plan of sampling of household income-cost in 1382-and with the help logit and probit models, the characteristics of self-employed women and their counterparts in wage and salary jobs are studied.
Women account for an increasing share of the self-employed in many post-industrial economies, but Women's decreasing share of the self-employed in Iran. This article reviews recent empirical research on self-employment among women, beginning with a comparison of women in self-employment, noting key differences between self-employed women and their counterpart in wage and salary jobs.
The result is that (probability) self-employment is increased with the level of income, age and the status marriage (divorcee widow), status marriage (single) and the number of members of household.
The probability of self-employmet is decreased with the increasing of studies.
JEL Classification:E24, J21, J23.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Own-account Workers
  • Paid Employment
  • self-employment
  • Wage and Salary Workers
  • Women's Participation