مقایسه سود آوری قراردادهای تجاری بلند مدت و کوتاه مدت در صنعت گاز

نویسنده

چکیده

ظهور ازادسازی و مقررات زدایی بازارها از جمله عوامل اصلی زمینه های پیدایش تغییرات در قراردادهای گاز به شمار می روند. این تغییرات از دو کانال منتهی به تغییر در ساختار بازار گاز شده است الف: شکل گیری مدل جدید توزیع ریسک در زنجیره عرضه صنعت و ب: کاهش مدت قراردادهای بلندمدت گاز.
اهمیت"مدل جدید توزیع ریسک"، توزیع مجدد سود بین خریداران و فروشندگان است.به عبارت دیگر خریداران در عوض قبول ریسک مشارکت در زنجیره عرضه LNG فرصت جدید تقسیم سود را بدست می آورند.
شواهد تجربی در انگلستان و ایالات متحده نشان می دهد که بین آزادسازی و مدت قرارداد در بازار گاز رابطه معکوسی وجود دارد. ازمون تجربی 45 نمونه از قراردادهای بلند مدت در آسیا نشان می دهد که بین آزادسازی ومدت قرارداد در بازار کار رابطه معکوسی وجود دارد به طوری که سهم قراردادهای در بازار گاز بعد از آزادسازی به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده است.رگرسیون داده های تجربی نیز نشان از همگرایی مشخص در مدت قراردادها دارد که منجر به کاهش واریانس مدت قرارداد در طول زمان شده است.
این مطالعه همچنین با تخمین توابع تقاضای بلند مدت و کوتاه مدت نشان می دهد که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان صنت گاز در چارچوب انحصار چند جانبه از قراردادهای بلند مدت گاز منتفع خواهند شد.
طبقه بندی JEL:C2،C22،L1،L13.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The emergence of liberalization and deregulation are main factors of changes in structure of gas industry. These changes affect gas industry through two channels, first formation of 'new risk distribution model ' in the chain of gas supply and second, diminishing of long term contract length.
The importance of first factor is redistribution of profit between sellers and buyers. In other word, buyers accept LNG chain supply risk in return of new opportunity for profit dividing.
The empirical test based on a sample of 45 long term contract in Asia shows that there is inverse relation between liberalization and contract duration in gas market, as the 'market share' of long term contracts in liberalized has lost significantly.
The estimation result of this study show that there is a certain convergence of the contract duration that is gradually leaded to becoming smaller of the contract length over time. Also the model estimates long and short term demand function in oligopoly market. It will show consumers and oligopolies producers benefit from long term contracts.
JEL Classification: C2,C22,L1

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deregulation
  • Liberalization
  • Oligopoly
  • Risk Distribution
  • Sport Market