منحنی فیلیپس و تأثیر گذاری سیاست پولی در اقتصاد ایران

نویسندگان

چکیده

در این مقاله با استفاده از یک نظام نزدیک به VAR که بر مبنای روش شناسی اجزای غیر قابل مشاهده قرارداشته و با استفاده از روش SUR براورده شده است،به بررسی اثرگذاری سیاست پولی در اقتصاد ایران پرداخته ایم.نتایج حاصل از براورد ضرایب یک رابطه معکوس دائمی بین تورم و بیکاری را مشخص کرده که نشان از تأثیر گذاری سیاست پولی هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت در اقتصاد ایران خواهد بود.این نتیجه به نوعی پیامدهای سیاست گذاری پولی در ایران را ترسیم می کند. در این مقاله برای محاسبه متغیرهای غیر قابل مشاهده نیز از روش فیلتر هادریک- پرسکات استفاده شده و همه براوردها و تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است. تعیین ضریب اوکان در اقتصاد ایران از جمله دیگر نتایج به دست آمده دراین مقاله است.
طبقه بندی JEL:E2،E52.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this paper,the effect of monetary policy on the Iranian economy have been studied with the use of the sysrem of near VAR eguation wich is based on the methodology of unobservable components and estimated according to the seemingly unrelated regression methd(sur).the results achieved through the estimate of the parameter of the model, determined a permanent reverse relationship between inflathion and unemployment that shows the effect s of monetary policy on the Iranian economy in both long run and short run. This result, in a way, demonsterates the conseguences of monetary policy in Iran. In this paperHODRICK-Prescont filtrring method has been with the Eviews.the determination of the OKun?’parameter on the Iranian economy is among the results achieved in this paper.
JEL CLASSIFICATION: E24,E52.

کلیدواژه‌ها [English]

  • augmented Philips Curve
  • monetary policy
  • Natural Rate of Unemployment
  • Non Accelerating Inflation Rate Of Unemployment
  • Okun’s law