برآورد تقاضای گاز طبیعی و برق خانوارهای کشور: مطالعه خرد مبتنی بر بودجه خانوار

نویسندگان

چکیده

این مقاله ساختار مصرف گاز طبیعی و برق خانوارهای شهری کشور با تأکید بر الگوی مصرفی دو استان تهران و اصفهان را تجزیه و تحلیل می کند.نمونه مورد مطالعه که در دوره 1380-1375 را در بر می گیرد،در استانهای تهران و اصفهان به ترتیب 14010 و 4651 خانوار شهری را شامل می شود. الگوی نظری مبتنی بر فرایند بهینه یابی دو مرحله است که به یک فرم تابعی انعطاف پذیر موضعی ختم شده است. تحلیل تجربی در چارچوب یک نظام معادلات برای حامل های گاز طبیعی و برق از طریق یک الگوی تلفیقی "اثرثابت" انجام شده است،تا اثر تغییرات زمان کنترل شود. نتایج حاصل نشان می دهد که در حال حاضر گاز طبیعی در سبد مصرفی خانوار کالایی تقریباً بی کشش است به طوری که افزایش قیمت گاز طبیعی به میزان یک درصد می تواند مقدار تقاضای گاز طبیعی را در استانهای تهران و اصفهان به ترتیب به میزان 96/0 و 76/0 درصد کاهش دهد. کشش های درآمدی تقاضای گاز طبیعی و برق نیز بین صفر و یک قرار دارند که حاکی از ضروری بودن آنهاست.
طبقه بندی JEL :C33،C51،D12.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

We develop a two stageconsumper optimization problem to derive a system of household demand for natural gas, electiricity, and other energy sources. A housedhold first allocated its resources between the energy sources and non-energy consumer goods and services, and then optimizes its uses of various energy sources.we use a locally flexible function and the Almost Ideal Demand System to estimate the data are from the household Budget Survey for two major Iranian cities, Tehran and Isfahan, for the period 1375-1380(1996-2001.) The results indicate that both natural gas and electricity are price inelastic. The income elasticites also show that natural gas and electricity are necessary goods.
JEL CLASSIFICATION: C33, C51, D12.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AIDS
  • Demand for Energy
  • Electricitity
  • natural gas