همگرایی منطقه ای و تأثیر آن بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (مطالعه موردی کشورهای اسلامی عضو منا)

نویسندگان

چکیده

از جمله واکنش های انفعالی کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، می توان به همگرایی های اقتصادی و منطقه ای اشاره کرد.امروزه، همزمان با جهانی شدن، بحث همگرایی اقتصادی و منطقه ای در مناطق مختلف جهان رونق گرفته است.کشورهای اسلامی نیز با تکیه بر مزایای نسبی و تواناییهای مختلف اقتصادی می توانند شرایط و فضای مقابله با روند جهانی شدن را کسب کنند و با کسب تجارب متفاوت از همگرایی های مختلف اقتصادی-منطقه ای توان خود را برای حرکت در روند جهانی شدن افزایش داده و با شناخت مزیت های نسبی، موجبات افزایش جریان های سرمایه گذاری خارجی و به دنبال آن،رشد اقتصادی را فراهم کنند.
در مقاله حاضرة به منظور بررسی تأثیر همگرایی منطقه ای بر جذب سرمایه های خارجی (دو طرفه)، الگوی تعمیم یافته جاذبه برای 8 کشور عضو منا طی دوره زمانی 2000-1995 براورد شد.نتایج براورد مدل در کل نشان می دهد که همگرایی منطقه ای بین کشورهای مذکور را افزایش خواهد داد.این نکته می تواند دلیلی بر همکاری های بیشتر بین کشورهای منطقه تلقی شود.
طبقه بندی JEL: P25،P33،o19.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Among possible measured taken by some countries to safeguard against the phenomenon globalization of globalization is leaning on regional integration.in concurrent with globalization offort the idea of regional integration has gained momentum in all continent. By utilizing their comparative atvantages in different areas, the Islamic countries can ward off against the ill impact of the globalization era and use these advantages to attract more foreign direct investment and hence achieve higher rates of economic growth
In this articale an effort is made to evaluate the impact of regional integration on
Boosting bilateral FDI among the member countries of MENA by using the Adjusted Gravity
Model for the period 1995-2000. the resuts indicate that regional integration omong the above countries has increased the level of bilateral FDI, s among them. This fact calles for further cooperation among the MENA1 member countries.
JEL CLASSIFICATION:019,p33,p25.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foregn Direct Investment
  • Gravity Model
  • MENA countries
  • Regional Integration